YOSHLARIMIZNING AXLOQIY TARBIYALANGANLIGI, KASBIY YETUKLIGI JAMIYATIMIZ RIVOJINING POYDEVORIDIR

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gulbaxor Zaripova

Аннотация

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim islohoti "Ta’lim to’g’risida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash
milliy dasturi"da o’zining ilmiy-nazariy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-yuridik ifodasini topdi. "Kadrlar tayyorlash
milliy dasturi"ning maqsadi – ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o’tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va
sarqitlardan to’la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloyiy talablarga
javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratishdir"

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Zaripova, G. (2024). YOSHLARIMIZNING AXLOQIY TARBIYALANGANLIGI, KASBIY YETUKLIGI JAMIYATIMIZ RIVOJINING POYDEVORIDIR. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 48(48). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12238
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchilarining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish – ular tarbiyasi samaradorligini oshirishning muhim faktoridir: “TA’LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR” “ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ” “EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH.” ISSN 2181-1709 (P); ISSN 2181-1717 (E); SJIF: 3.805 (2021). 2024/1. 288-296-betlar. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:YohjEiUPhakC

The Problem of Employment in the Digital Economy in the Government of the Russian Federation: Academic Journal of Digital Economics and Stability 2024, Volume 37, Issue 2, feb-2024, ISSN 2697-2212. 1-7. https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/article/view/885/847, https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:rmuvC79q63oC

Umumiy o’rta ta’lim o’quvchilarini komil shaxs sifatida shakllantirishda o’zi-o’zini tarbiyalashning ma’naviy-pedagogik o’rni: “PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA” xalqaro ilmiy-metodik jurnal «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ» международный научно-методический журнал “PEDAGOGICAL ACMEOLOGY” international scientific-methodical journal. №1(3) 2024. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:nrtMV_XWKgEC

Spiritual and pedagogical role of self-education in the formation of general secondary schools students as perfect persons:Journal of new century innovations. Vol. 49 No. 1 (2024), Volume-49. Issue-1, 133-142.

https://www.newjournal.org; http://www.newjournal.org/index.php/new/issue/view/337; https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/12315&hl=ru&sa=X&d=13700377225825864947&ei=mab_Zeb2LY-Sy9YP6ICD0Ak&scisig=AFWwaeY81lU2g4d6b61RJnlJCsQd&oi=scholaralrt&hist=1xFAx7AAAAAJ:4401037987834098197:AFWwaebLEXpCNrB4TedFUl0syXIb&html=&pos=0&folt=cit&fols=

Ведущее значение образования в средней общеобразовательной школе в формировании

личности учащегося в процессе урока и в событиях вне него и в его профессии: Journal of new century innovations. Vol. 49 No. 1 (2024), Volume-49. Issue-1, 161-184.

https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://newjournal.org/index.php/new/article/download/12317/11940&hl=ru&sa=X&d=11771490114323368116&ei=mab_Zeb2LY-Sy9YP6ICD0Ak&scisig=AFWwaeaQXWfIvnwCGSnZsvFNQYc8&oi=scholaralrt&hist=1xFAx7AAAAAJ:4401037987834098197:AFWwaebLEXpCNrB4TedFUl0syXIb&html=&pos=1&folt=cit&fols=

Dars jarayonida va undan tashqari tadbirlarda o’quvchi shaxsini shakllanishida hamda uning kasb egallashida o’rta umumiy ta’lim maktabidagi tarbiyaning yetakchi ahamiyati: Vol. 42 No. 1 (2024): ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ | Выпуск журнала № 42 | Часть-1. 76-92. https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://newjournal.org/index.php/01/article/view/12326&hl=ru&sa=X&d=13592918638829847184&ei=mab_Zeb2LY-Sy9YP6ICD0Ak&scisig=AFWwaeb2ncyTQaARMr4goepKrrff&oi=scholaralrt&hist=1xFAx7AAAAAJ:4401037987834098197:AFWwaebLEXpCNrB4TedFUl0syXIb&html=&pos=2&folt=cit&fols=

Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida o‘qituvchilar umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchilarini ma’naviy-ma’rifiy tarbiyalash tizimida o‘z-o‘zini tarbiyalashni shakllantirishining ahamiyati: Vol. 42 No. 1 (2024): ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ | Выпуск журнала № 42 | Часть-1. 50-57. https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://newjournal.org/index.php/01/article/view/12324&hl=ru&sa=X&d=11741118385377896405&ei=mab_Zeb2LY-Sy9YP6ICD0Ak&scisig=AFWwaeYAgP8PeiLgFmNT9BSWSZy3&oi=scholaralrt&hist=1xFAx7AAAAAJ:4401037987834098197:AFWwaebLEXpCNrB4TedFUl0syXIb&html=&pos=3&folt=cit&fols=

Духовно-педагогическая роль самообразования в формировании учащихся общих средних школ как совершенных человеков: Vol. 42 No. 1 (2024): ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ | Выпуск журнала № 42 | Часть-1. 58-75. https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12325&hl=ru&sa=X&d=9735756815312938566&ei=mab_Zeb2LY-Sy9YP6ICD0Ak&scisig=AFWwaeY6jJD0R6zSIfDr7G-lp5BC&oi=scholaralrt&hist=1xFAx7AAAAAJ:4401037987834098197:AFWwaebLEXpCNrB4TedFUl0syXIb&html=&pos=4&folt=cit&fols=

The leading importance of education in a secondary school in the formation of the student’s personality during the lesson process and in events outside him and in his profession: Journal of new century innovations. Vol. 49 No. 1 (2024), Volume-49. Issue-1, 148-163. https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://newjournal.org/index.php/new/article/download/12317/11940&hl=ru&sa=X&d=11771490114323368116&ei=mab_Zeb2LY-Sy9YP6ICD0Ak&scisig=AFWwaeaQXWfIvnwCGSnZsvFNQYc8&oi=scholaralrt&hist=1xFAx7AAAAAJ:4401037987834098197:AFWwaebLEXpCNrB4TedFUl0syXIb&html=&pos=1&folt=cit&fols=

Ҳoзирги зaмoндa GPS вa aэрoкoсмoфoтoсурaтлaрдaн фoйдaлaниш тeхнoлoгияси:Зaрипoвa Г., & Нaийимoвa Д. (2023). Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 266–273. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3969. http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:t7zJ5fGR-2UC

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchi shaxsini shakllanishida pedagogik yondashish va uning kasb egallashida yetakchi ahamiyati: - Buxoro: “PEDAGOGIK MAHORAT” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 9. 98-106- betlar. https://buxdu.uz/media/jurnallar/pedagogik_mahorat_9_2023.pdf. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:_axFR9aDTf0C

Духовно-педагогическая роль самовоспитания в формировании учащихся общих средних школ как совершенных личностей: - Buxoro: “PEDAGOGIK MAHORAT” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 13. 161-169- betlar. https://buxdu.uz/media/jurnallar/pedagogik_mahorat_10_2023.pdf. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:86PQX7AUzd4C

Future specialists – spiritual and professional education of secondary school students – a need for the development of our independent country:Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 97–105. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3872. http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:VLnqNzywnoUC

Педагогический подход в формировании личности учащегося в общей средней школе и его значение лидера в получении профессии: VOLUME 2, SPECIAL ISSUE 10 SEPTEMBER 2023. ISSN: 2181-3515. 8-22-стр. https://t.me/Erus_uz Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 8–22. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3794. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:j8SEvjWlNXcC

Building the professional competence of globally competitive teachers in digital and information and communication technologies:Journal of Survey in Fisheries Sciences. 10(3S) 2254-2264. 2023. 2254-2264- pages. https://sifisheriessciences.com/journal/index.php/journal/article/view/844/837.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:-_dYPAW6P2MC

Development of professional competence of specialists in the training of teachers in digital and information technologies in our society:- Buxoro: Pedagogik Mahorat. 2022. (maxsus son). 36-43- betlar. http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:PVjk1bu6vJQC

Исследование проблемы бетонных работ в гидротехническом строительстве:“Suv va yer resurslari” agrar-gidromeliorativ ilmiy-ommabop jurnal. 5(16)-son 2022-yil. – Бухоро: 124-130-betlar. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:l7t_Zn2s7bgC

Voyaga yetmagan yoshlarda Vatanga bo’lgan muhabbatni “BIZ BUYUK YURT farzandlarimiz” shiori ostida shakllantirishning ma’naviy-axloqiy tarbiyalashdagi o’rni: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан Бухарский государственный медицинский институт имени абу Али Ибн Сино. Научно-практической конференции с международным участием на тему: “Проблемы экологии и экологического образования” СБОРНИК ТЕЗИСОВ 11-12 ноября 2022 года. 32-33-стр.

Barcha o’quv yurtlarda voyaga yetmagan yoshlarni yetuk inson sifatida shakllantirishga yo’naltirilgan tarbiyaviy ishlarni tashkil etish tizimi: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан Бухарский государственный медицинский институт имени абу Али Ибн Сино. Научно-практической конференции с международным участием на тему: “Проблемы экологии и экологического образования” СБОРНИК ТЕЗИСОВ 11-12 ноября 2022 года. 30-32-стр.

IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM, UPGRADING AND RETRAINING OF PEDAGOGIC PERSONNEL IS THE CURRENT DEMAND:“ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal”.ISSN: 2249-7137. Vol. 12, Issue 06, June 2022 SJIF 2022 = 8.252. A peer reviewed journal. – Page. 8. http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7954/5040; https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:Tiz5es2fbqcC

Значение цифровой и графической истории цифрового космического фото в географическиx информационных системах (гис): BUXORO DU “Amaliy matematika va axborot texnologiyalarining zamonaviy muammolari” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami 15-aprel 2021-yil, 408-411 – betlar.

Geoinformatsion tizimlarda (GIS) raqamli kosmik suratni sonli va grafik ko‘rinishidagi gistogrammasining ahamiyati:“Педагогик маҳорат”. – Бухоро: 2021 й. Махсус сон. – Б. 266-269. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:fEOibwPWpKIC

Ахборот технологияларининг рақамли иқтисодиётни ривожлантиришининг фундаментал таснифланиши: BUXORO DU “Buxoroning islom sivilizatsiyasidagi o‘rni va unga qo‘shgan hissasi” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (videokonferensiya) materiallari to‘plami 28-29-may 2020-yil, 802-805 – betlar.

Посвяшяется к дню 140 летия Садриддина Айний:iScience. “Актуальные научные исследования в современном мире”. Выпуск 12 (44) часть 4. дукабрь 2018 год. 51-54-стр. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

Naqshbandiya tariqatining boshqa tariqatlarda farqi va unda inson kamoloti texnologiyasi: O’zbekiston yoshlar ittifoqi “O’zbekiston yoshlari: Agrar soha rivojida mening hissam” II-Respublika ilmiy amaliy konferensiyasidagi faol ishtiroki uchun sertifikati 2019 yil yanvar.

Innovatsion texnologiyalar rivojlanishida axborotlar tizimining qismi bo’lmish tеrminal tizimlarini qo’llashdagi qulayliklar: Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи “Гармонично развитое поколение –условие стабильного развития, благополучия и процветания общества” сборник научно-методических статей. - Tashkent: №5.- 2018. 88-90- стр.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining jamiyatimizda tutgan o’rni: Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи “Гармонично развитое поколение –условие стабильного развития, благополучия и процветания общества” сборник научно-методических статей. - Tashkent: №5.- 2018. 90-92- стр.

Возможности применения информационных технологий в учебном учреждении: Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи “Гармонично развитое поколение –условие стабильного развития, благополучия и процветания общества” сборник научно-методических статей. - Tashkent: №3.- 2018. 84-85- стр.

Информатика тарихи:– Бухоро: “Дурдона”, – 2017 йил. – 84 бет.

Методы использования программами архиваторов в архивировании и резервировании информации:МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАУКА» №2 (24) /2017 1 т. 140-142-стр. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

Понятие информационной безопасности: Бухоро давлат университети “Aмалий математика ва ахборот технологияларининг долзарб муаммолари” мавзусидаги вилоят илмий-амалий анжуман материаллари. – Бухоро: – 2017 йил 29 май. 79-81 бетлар.

O’rta maxsus kasb-hunar ta’limi tizimida axborot-kommukatsiya texnologiyalari fanini o’qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish:Бухоро давлат университети “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълим тизимида қайта тайёрлаш ва малака оширишнинг модерниза-циялашган дидактик муҳити” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман. – Бухоро: – 2017 йил. 76-77 бетлар.

Mutaxassis kadrlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash jarayonida electron o’quv adabiyotlardan foydalanish:Бухоро давлат университети “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълим тизимида қайта тайёрлаш ва малака оширишнинг модерниза-циялашган дидактик муҳити” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман. – Бухоро: – 2017 йил. 74-75 бетлар.

Обучения студентов компьютерным технологиям: Российкая федерация. «Готовим урок». – Курск: – 2016 г. 30 июнь. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 65563. http://gotovimurok.com/?page_id=28459Ж; http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:q3CdL3IzO_QC

Oily ta’lim tizimida elektron o’quv vositalaridan foydalanishning o’ziga xos afzalliklari:Бухоро давлат университети “Инновация–модернизациянинг концептуал асоси” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман. – Бухоро: – 2016 йил 15 декабрь. 212-214- бетлар.

Ахборот коммуникатив технологиялари соҳасида ахборот тизимларининг назарий ва тадбиқий таъминотининг ўрни: БДУ “Маданият ва таълим:давр мулоқоти” мавзуидаги илмий-амалий анжуман материаллари, 2015 йил 24-25-декабрь. – Б. 333-335.

Internet tarmog;idan foydalanish ko’nikmalari va uning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati:“Maktab va hayot”. – Toshkent. 2015 y. – №7. – B.24-26. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:HbR8gkJAVGIC

Internet tarmog’idan foydalanish ko’nikmalari va uning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati:

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими Ва-зирлиги Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекис-тон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти “Халқ таълимининг долзарб муам-молари” мавзусидаги илмий мақолалар тўпла-ми. – Тошкент: 2015 йил. I - тўплам. – Б. 62-66.

Общие понятия защиты информации и информационной безопасности:Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими Вазирлиги Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбе-кистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти “Халқ таълимининг долзарб муам-молари” мавзусидаги илмий мақолалар тўпла-ми. – Тошкент. 2015 йил. I - тўплам. – Б. 44-48.

Нақшбандия таълимотининг инсон камолотига ижобий таъсирининг ўзига хос педагогик усуллари ва ҳозирги замон:“Дурдона” нашриёти. –Бухоро: 2015й. – 158 б. Монография. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:xtoqd-5pKcoC

Informatika va axborot texnologiyalari (II-kitob).“Durdona” nashriyoti. – Buxoro: 2014y. –92 b. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:Dip1O2bNi0gC

Informatika va axborot texnologiyalari (I-kitob):“Fan va texnologiya”. – Toshkent. 2013y. –172 b. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:PoWvk5oyLR8C

Masofaviy ta’lim tizimida ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari:“Fizika, matematika va informatika”. – Toshkent. 2014 y. – №5. – B.114-118. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:SpbeaW3--B0C

Нажмиддинова Гавҳар – моҳир педагог олима:Бухоро муҳандислик технология институтининг “Илм ва фан тараққиётида олима аёлларнинг тутган ўрни ва роли” Республика илмий-амалий анжуман материаллари 20-21 ноябрь 2014 йил, I – китоб, – Б. 92-94.

Руҳшунос олима Турсунова Муҳаббат Нуровна:Бухоро муҳандислик технология институтининг “Илм ва фан тараққиётида олима аёлларнинг тутган ўрни ва роли” Республика илмий-амалий анжуман материаллари 20-21 ноябрь 2014 йил, I – китоб, – Б. 90-92.

Манглайи ярқираган олима Ойниса Мусурмонова: Бухоро муҳандислик технология институтининг “Илм ва фан тараққиётида олима аёлларнинг тутган ўрни ва роли” Республика илмий-амалий анжуман материаллари 20-21 ноябрь 2014 йил, I – китоб, – Б. 89-90.

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan ta’lim tizimida foydalanish:“Fizika, matematika va informatika”. – Toshkent. - 2014 y. – №3. – B.6-9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:e_rmSamDkqQC

Бошланғия таълим жараёнида математика, информатика ва ахборот технологиялари дарсларида ўқувчиларда ақлий-интеллектуал қобилиятларнинг ривожланиши: “Бошланғич таълим сифати ва самарадорлиги-ни ошириш: муаммолари ва ечимлар” Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент. - 2014 йил. – Б. 35-36.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarga texnika xavfsizligi qoidalari va sanitariya gigiyena talablarini o’rgatish:“Бошланғич таълим сифати ва самарадорлиги-ни ошириш: муаммолари ва ечимлар” Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент. - 2014 йил. – Б. 30-32.

Нақшбандия таълимоти ва ҳозирги замон: “Нақшбандия”. –Тошкент: “Шарқ” нашриёти. - 2014 y. – №1. – Б. 36-38. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:WZBGuue-350C

Uzluksiz ta’lim tizimida elektron o’quv adabiyotlar va elektron darsliklardan foydalanish:“Pedagogik mahorat”. – Buxoro: - 2013 y. – №3. – B. 87-90. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:oNZyr7d5Mn4C

Internetdan foydalanish etikasi:“Kelajak avlod”. – Samarqand. - 2012 y. – №9. – B.5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:M7yex6snE4oC

Informatika va axborot texnologiyalarining jamiyat taraqqiyotida o’rni va istiqbollari:“Fizika, matematika va informatika”. – Toshkent. - 2012 y. – №4. – B.6-9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:kz9GbA2Ns4gC

Ta’lim jarayonida electron o’quv vositalaridan foydalanishning o’ziga xos afzalliklari:

“Pedagogik mahorat”. – Buxoro: - 2012 y. – №3. – B. 65-69. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:k8Z6L05lTy4C

Oliy ta’lim tizimida elektron o’quv resurslarnidan foydalanish:“Pedagogik mahorat”. – Buxoro: 2012 y. – №2. – B. 64-67. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:VaXvl8Fpj5cC

Узлуксиз таълим тизимида электрон ўқув адабиётлар ва электрон дарсликлардан фойдаланиш:“Узлуксиз таълим”. –Тошкент: - 2012 й. –№ 4. – Б. 21-25. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:LI9QrySNdTsC

Тил билган эл билади:“Pedagogik mahorat”. – Buxoro: - 2010 y. – №2. – B. 50-54. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:lmc2jWPfTJgC.

Oliy ta’lim tizimida naqshbandiya tariqatini yoshlarga o’rgatish texnologiyasi:“Pedagogik mahorat”. – Buxoro: - 2009 y. – №1. – B. 34-36. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:tuHXwOkdijsC

Нақшбандия тариқати рашҳалари – таълим ва тарбиянинг ўзига хос технологияси сифатида:

“Халқ таълими”. – Тошкент: 2008 й. – № 3. – Б. 139-141. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:kuK5TVdYjLIC

Нақшбандия тариқати рашҳаларининг талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашдаги ўрни:“Олий ўқув юрти талабалар гуруҳлари-да маънавий-ахлоқий тарбияни ташкил қилиш муаммолари” мавзусидаги Рес-публика илмий-назарий ва амалий конференция материаллари 27-28 май. – Бухоро: 2008 й. – Б. 117-120.

Нақшбандия тариқатида таълим-тарбиянинг ўзига хос усуллари:– Тошкент: Фан. 2008 й. – 116 б. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:TIZ-Mc8IlK0C

Нақшбандия тариқатида инсон камолоти технологияси:“Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар”. – Тошкент: 2007 й. –№ 4. –Б. 79-82. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:tYavs44e6CUC

Янги педагогик технологияларнинг интерфаол усуллари:“Педагогик маҳорат”. –Бухоро: 2007й. –№ 3. –Б. 17-20. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:KUbvn5osdkgC

Agarki bu insonni avliyo desak…: “Boshlang’ich ta’lim”.– Toshkent: 2006 y. –№1. –B. 6-7. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:vbGhcppDl1QC

INTERNETдан фойдаланиш этикаси:“Халқ таълими”. – Тошкент: 2006 й. –№1. – Б. 75-77. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:BwyfMAYsbu0C

Абу Али ибн Сино таълимотида таълим-тарбиянинг ўзига хос технологияси:“Таълим муассасалари тизимида ўқувчи ва талабалар шахсини ривожлантиришнинг долзарб психологик-педагогик муаммолари” мавзусидаги республика назарий ва илмий-амалий конферен-цияси материаллари. – Бухоро: 2006 й. – Б. 92-94. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:4MWp96NkSFoC

Баҳовуддин Нақшбанд таълимотида тарбиянинг ўзига хос технологияси:“Ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизимида янги педагогик технологиялар: муаммолар ва ечимлар” мавзуидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. – Бухоро: 2006 й. – Б. 221-222. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:Z5m8FVwuT1cC

Иқтисодиёт фанларини ўқитишда мумтоз меросимиз педагогик технологияларидан фойдаланиш:“Иқтисодиёт йўналишидаги кичик мутахассисларни тайёрлаш ва уларнинг меҳнатидан самарали фойдаланиш” мавзусидаги Республикаси илмий-амалий конференцияси материаллари. – Бухоро: –2006 й. – Б. 60-61. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:BUYA1_V_uYcC

“Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари” фанини узлуксиз ўқитиш муаммолари:“Узлуксиз таълим”. – Тошкент:2005 й. –№ 6. – Б. 68-70. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:AvfA0Oy_GE0C

Миллий меросимиздаги педагогик технологияга оид ғоялардан фойдаланиш:“Узлуксиз таълим”. –Тошкент: 2005 й. –№ 1. – Б. 35-40. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:URolC5Kub84C

Математика ва информатика дарсларида ўқувчиларда ақлий интеллектуал қобилиятларнинг ривожланиши:“Педагогик маҳорат”. – Бухоро:2003 й. – №3. – Б. 35-37. https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1xFAx7AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=1xFAx7AAAAAJ:epqYDVWIO7EC

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 5 > >>