https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/issue/feed ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 2024-03-01T17:03:08+05:00 Buxoro davlat universiteti journals_buxdu@buxdu.uz Open Journal Systems buxdu.uz https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12043 BUXORO VILOYATIDA G‘O‘ZA O‘RGIMCHAKKANASIGA QARSHI KURASHISHDA MAKTIN 1,8% EM.K PREPARATINING SAMARADORLIGI 2024-02-26T10:36:40+05:00 Xayrullayev Muhriddin xayrullayevmuhriddin234@gmail.com <p>Против паутинного клеща обыкновенного (Tetranychus urticae Koch.), являющегося наиболее опасным вредителем хлопчатника в хозяйствах нашей республики, современные малотоксичные полезные насекомые и теплокровные животные оказывают незначительное негативное влияние на урожайность Мактин 1,8% к.м. .к. положительная эффективность препарата отражена в наших экспериментах.</p> 2024-02-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12048 Use of landscapes near Tudakul reservoir eficiently 2024-02-26T15:31:50+05:00 istat mirzoyeva istatmirzayeva81@gmail.com <p>Following article deals with the natural geographical features of<br />the Tudakul reservoir area, including the reservoir and its surroundings. They are sand-gravel-gypsum, brackish, sandy-sandy, porous sandstone (Buermana Plateau), waterside and ponds - forest, recreational and touristic, oasis, water landscapes. They were studied and relevant conclusions and<br />recommendations were developed. </p> 2024-02-26T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12059 СИНТЕЗ В-ДИКАРБОНИЛЬНОГО ПРОИЗВОДНОГО ФЕРРОЦЕНА- ФЕРРОЦЕНОИЛАЦЕТОНА 2024-02-28T21:31:41+05:00 Сулаймонова Зилола z.a.sulaymonva@buxdu.uz <p>Нами конденсацией Кляйзена получен В-дикетон-ферроценоилацетон . Полученное соединение охарактеризовано методами элементного анализа и ИК спектроскопией</p> 2024-02-29T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12066 DIDAKTIK O‘YINLAR ORQALI KIMYOVIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH 2024-02-29T21:47:04+05:00 Rushana Rashidova rashidovarushana15@gmail.com <p>maqolada o‘quvchilarni kimyoviy bilimlarni o‘zlashtirishda didaktik o‘yinlardan foydalangan holda ularni kimyo faniga qiziqtirish, kimyoviy bilimlarni mustahkamlash va muammoli vaziyatlarni hal etishga undashi haqidva fikr yuritilgan. </p> 2024-03-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12039 CONCEPTUAL-COMPARATIVE STUDY OF THE EXPRESSION OF HUMAN FEELINGS 2024-02-22T11:20:11+05:00 Anvar Haydarov a.a.haydarov@buxdu.uz <p>One of the current and not fully explored topics of modern linguistics is the concept. This term is one of the most important categories of linguistics and cognitive linguistics, and despite the fact that it has been studied by several scientists; this linguistic concept is still being studied. This article is dedicated to the study of the national and cultural characteristics of the concept of <strong>love </strong>and <strong>friendship </strong>in English and Uzbek languages. Also, attention is paid to highlighting the national identity aspects of the concept of <strong>love </strong>and <strong>friendship</strong>, which is considered one of the main concepts in all nations.</p> 2024-02-23T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12046 QUYIMOZOR – TO’DAKO’L SUV OMBORLARI YONDOSH HUDUDLARI LANDSHAFTLARI VA ULARNING EKOLOGIK HOLATI 2024-02-26T15:27:24+05:00 istat mirzoyeva istatmirzayeva81@gmail.com <p>O’zbekistonning qurg`oqchil kontinental iqlimli cho’l, chala cho’l va tog` oldi dashtlari keng tarqalgan sharoitda suv muammosi hamisha eng jiddiy muammo bo’lib kelgan. So’nggi yarim asrda yangi-yangi cho’l massivlarining dehqonchilik uchun o’zlashtirilishi, mavjud ekin maydonlarining muttasil kengayishi,<br />yangi-yangi suv omborlari va kanallar qurilishi bilan oqar suvlar tobora taqchilligining vujudga kelishi hamda ifloslanishi ko’plab jiddiy iqtisodiy-ijtimoiy va geoekologik muammolarni keltirib chiqardi.</p> 2024-02-26T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12053 ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРЕЛЛЫ НА ХЛОПЧАТНИКЕ В ЗАСУШЛИВЫХ И ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2024-02-27T08:46:46+05:00 Laziz Yuldashov lazizyuldoshov@mail.ru <p>Maqolada Buxoro viloyatining qurg'oq, sho'rlangan yer sharoitida xlorellani Buxoro-10 g'o'za naviga qo'llanish me‘yor, muddatlari o'rganilgan. Ilmiy tajribani o'tkazishda 2-3- variantlarda ekish<br />oldidan urug'lik chigiti (4 kg) 0,5 l xlorella+5 l suv bilan birgalikda 16-18 soat ivitilib, (3-variantda) vegetatsiya davrlarida 3 marta 1 l xlorella 10-20l suv bilan tayyorlangan ishchi eritma bilan<br />suspenziyalangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tuproq sho‗rlanishi (pH muhit) ishqoriy bo'lgan o'tloqiallyuvial, mexanik tarkibi o'rtacha bo'lgan dala maydonida ekish oldidan chigitiga 0,5l, o'simlik vegetatsiyalarida 3 marta 1l Xlorellaning ishchi eritmasi bilan bargidan oziqlantirilgan 3 -variantda eng<br />yuqori natijalar olinib, urug'larning unib chiqishi nazoratga nisbatan 18% oshib, o'simlik bo'yi 120sm, hosil shoxi 17 ta, yetilgan ko'saklar soni 24ta, hosildorlik -53 s/ga ni tashkil etib, nazoratga nisbatan 7,5 s/ga qo'shimcha hosil olindi. Tuproq muhiti sho'ri yuvilgandan keyin 8,1dan xlorella qo'llangan<br />variantlarda 7,7-7,5 gacha kamayadi. Tajribada mineral o'g'itlarni qo'llash 60 % gacha, suv resurslari - 25% gacha tejalib, stress holatlarga nisbatan immuniteti oshganligi kuzatildi.</p> 2024-02-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12062 TALABALARNI O‘QITISH JARAYONIDA TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARNING ZARURIYATI 2024-02-29T15:18:25+05:00 Olima Muxidova o.n.muxidova@buxdu.uz <p>Oliy ta’limning vazifasi talabalarga kelajakdagi kasbiy hayotida muvaffaqiyat qozonishlariga imkon beradigan bilim va malakalarni berishi shart. Biroq, bundan tashqari, oliy o‘quv yurtlari talabalarni transversal kompetentsiyalarga o‘rgatish <br />vazifasini ham o‘z zimmasiga olishi va bitiruvchilarning mehnat bozorida muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi kerak. </p> 2024-03-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12044 FRANSUZ TILIDAGI GASTRONOMIK TERMINLARNING ETIMOLOGIK TAVSIFI 2024-02-26T13:14:33+05:00 Fotima Nasimova nasimovafotima1991@gmail.com <p>Ushbu maqolada fransuz gastronomik terminosferasining etimologiyasi va o'ziga xos xususiyatlarini o‟rganishga qaratilgan. Terminosfera ma'lum bir soha yoki sohada qo'llaniladigan maxsus lug'at va terminologiya to'plamini anglatadi. Gastronomiyaga kelsak, terminosfera fransuz oshxonasiga xos bo'lgan noyob va xilma-xil pazandalik atamalarini o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada ushbu atamalarning kelib chiqishi va rivojlanishi o'rganildi, ularning etimologiyasi yoritildi va fransuz gastronomiyasining terminosfera landshafti har tomonlama tushuntirildi.</p> 2024-02-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12049 ТУДАКУЛЬСКОГО И КУЙМАЗАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩE СОСТОЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА 2024-02-26T16:21:58+05:00 istat mirzoyeva istatmirzayeva81@gmail.com <p> Maqolada To‘dako‘l va Quyimozor suv omborining sohilbo’yi dam olish zonasini zamonaviy infratuzilmasini rivojlantirish hamda rekratsion imkoniyatlaridan samarali<br />foydalanishning geografik jihatlari yoritilgan.</p> 2024-02-26T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12060 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ СЛУЧАЯХ ОДНОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИИ 2024-02-29T11:08:36+05:00 Maftunabonu Shamsiddinova shamsidinovamaftuna4@gmail.com <p>В данной статье предложен метод нахождения уравнения регрессии для однофакторных процессов при наличии нелинейных связей. Для этого для отношений, которые <br />часто встречаются на практике подробно излагается, как линеаризовать эти отношения, и создаѐтся алгоритм выбора подходящего соотношения с выявлением ошибок для каждого случая при заданных начальных значениях. С помощью этого алгоритма была создана интерфейсная <br />программа на алгоритмическом языке Python, а результаты отображаются графически. </p> 2024-03-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12070 ЎҚУВЧИЛАРДА КИМЁВИЙ БИЛИМЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КИМЁВИЙ КЕЧАЛАРНИНГ РОЛИ 2024-03-01T11:33:50+05:00 Guli Komilova komilovagulixon55@gmail.com <p>Maqolada o'quvchilarda kimyoviy bilimlarni shakillantirishda kimyoviy kechalarning roli haqida fikr yuritilgan</p> 2024-03-02T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12040 ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТО- ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИИ, ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИспольЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 2024-02-22T20:18:44+05:00 Xayrullayev Muhriddin xayrullayevmuhriddin234@gmail.com <p>В данном статье проведены данные о том, что в интенсивных садах груши всесторонне изучались перспективное сорта Вильямс, Аббат Кармен привитые на средне слаборослых подвоях БихиС 1,изучены показатели ростам продуктивность деревьев, а также их влияние на освещенность кроны, листовая поверхность, продуктивность деревьев и качество плодов. Установлено, что при рациональном уровне проведения обрезки деревьев<br />груши размеры каждой листовой пластинки увеличились на 20-26%, что в конечном счете способствовало повышение урожайности деревьев груши с хорошими внешними и вкусовыми качествами.</p> 2024-02-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12047 O‘RTACHO‘L VOHA LANDSHAFTLARI VA ULARNI OQILONA TASHKIL QILISH 2024-02-26T15:30:14+05:00 istat mirzoyeva istatmirzayeva81@gmail.com <p>Ushbu maqolada O‘rtacho‘l hududining tarixiy rivojlanishi, voha<br />landshaftlari, hamda ularni oqilona tashkil qilishga oid ma’lumotlar batafsil yoritilgan.</p> 2024-02-26T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12054 THE ACT OF PROHIBITION AND ITS COMPONENTS 2024-02-27T09:24:33+05:00 Наргиса Кабилова begim1977@mail.ru <p>The English language formulation of general prohibitions, including their classification and distinction from negative orders, is covered in this article. The article employs transformational and comparative methods to analyze common prohibitions. The article's analysis of the differences in meaning between imperatives used to indicate the meaning of prohibitions and the differences in meaning when these imperatives are combined with common prohibitive moods and their tense predicates may be helpful to modern English-speaking users.</p> 2024-02-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12063 ПСЕВДОНИМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 2024-02-29T17:26:50+05:00 Диловар Авезова avezovadilovar@gmail.com <p>Статья посвящена теме, которая до сих пор является актуальной, ведь всегда было интересно, для чего же творческие люди берут себе псевдонимы, обычная ли это прихоть или же вынужденная мера. В статье рассматривается суть замены настоящих имени и фамилии на псевдонимы.</p> 2024-03-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12037 FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA DEOPOETONIMLAR TUSHUNCHALARI 2024-02-22T10:02:02+05:00 Muborak Xamidova m.x.xamidova@buxdu.uz <p>Maqolada o‘zbek va fransuz tillarida deopoetonim tushunchasining mohiyati va tasniflanish asoslari xamda tabiat hodisalari nomlariga e’tibor qaratilgan. Ularning ramziy-timsoliy mohiyati aniqlangan.</p> 2024-02-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12045 СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 2024-02-26T14:10:45+05:00 Nilufar Valiyeva nilufarvaliyeva1003@gmail.com <p>Химическая терминология составляет основу химического языка, который представляет собой совокупность химических терминов. Особый интерес в лингвистике <br />представляет терминология химии, которая по праву считается одной из наиболее упорядоченных и <br />стандартизированных терминологических систем. Развитие и обогащение терминов двух крупных разделов химии привели к организации номенклатуры с установленными правилами и положениями. В статье представлена русская номенклатура неорганических и органических соединений, типы органических соединений (тривиальные, рациональные, систематические), внешняя терминология, <br />семиотика и сокращения в химическом языке. Кроме того, включаются иностранные термины в русской терминологической системе и приводятся примеры. Поскольку русские химические термины считаются основой узбекской химической терминологии, включены и их узбекские варианты. </p> 2024-02-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12050 СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО МИРА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОНЯТИЯ ЖИЗНЬ 2024-02-26T19:31:14+05:00 Mirzo Tursunov mirzobek.tursunov81@gmail.com <p>В данной статье анализируется концепт, который является важным вопросом когнитивной лингвистики, которая считается новым и важным направлением языкознания. В то же время была изучена трактовка понятия «жизнь» во фразеологическом мире английского и узбекского языков и предпринята попытка разъяснить ее с помощью примеров.</p> 2024-02-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12061 WAYS TO EFFECTIVELY USE INTERNET MARKETING OPPORTUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM 2024-02-29T11:40:39+05:00 Ortikjon Xurramov ortik.khurramov@gmail.com Zuhro Ruzieva ort777@mail.ru <p>Internet marketing, also referred to as online marketing or digital marketing, is the practice of promoting products, services, and brands using digital technologies such as websites, email, social media, search engines, and mobile apps. This includes a wide range of techniques such as search engine<br />optimization, content marketing, social media marketing, email marketing, and online advertising, all aimed at reaching and engaging with a target audience online. The goal of internet marketing is to drive traffic, generate leads, increase brand awareness, and ultimately, convert website visitors into loyal customers. </p> 2024-03-01T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12071 BIR JINSLI BÒLMAGAN MEXANIK KUCHLANISHLARNING FeBO3 MONOKRISTALLI MAGNIT TUZILISHI VA MAGNITLANISH JARAYONIGA TASIRINI 2024-03-01T17:03:08+05:00 Akmal Turayev a.a.turaev@buxdu.uz <p>Ushbu maqolada temir borat(FeBO3)ning monokristallimagnit tuzilishi o’rganilgan bo’lib, qattiq jismlar fizikasibo'yicha ko'plabtadqiqotlar bu bilan bog'liqligi ya’niuning xususiyatlarining noyob kompleksi–magnit,rezonans, optik, magneto-optik, magneto-elastik kabixususiyatlarni o’zida namoyon qilishi, FeBO3 kristalidatrigonal (romboedral)mavjud kristalltuzilish,simmetriyaning fazoviy guruhi,.dielektrik vamagnit jihatdan antiferromagnit yengil tekislik tipidagizaif ferromagnetizm va magnit anizotropiyasio’rganilgan.</p> 2024-03-02T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)