ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu buxdu.uz ru-RU journals_buxdu@buxdu.uz (Buxoro davlat universiteti) admin@interjournal.uz (admin) Thu, 20 Jun 2024 22:26:22 +0500 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 INTERACTION OF CULTURE AND LANGUAGE IN TEACHING ENGLISH AS SECOND LANGUAGE (THROUGH RIDDLES) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12951 <p>The development of a new anthropocentric paradigm led to foundation of new scientific trends such as Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Cognitive Linguistics and Linguoculturology as well. Linguoculturology focuses on the study of relationship between language and culture, the ways how culture is presented in language and how language presents and transmits cultural information. This article defines the role and importance of culture in language learning, shows peculiarities of Linguoculturology.<br>While learning and teaching new language culture can be a barrier, because there are some words as realiae, culture bound words, lacunas which have no adequate translation. In this case, studying culture broadly can be a good hand in both learning and teaching a new language.</p> Ra'no Kasimova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12951 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЎРТА ОСИЁ ХОНЛИКЛАРИНИНГ ЎЗАРО САВДО АЛОҚАЛАРИДА КАРВОН ЙЎЛЛАРИНИНГ ЎРНИ (ХИХ асрнинг иккинчи ярми) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12992 <p>Савдо алоқаларининг юксалиб боришида қадимий карвон йўлларининг ўзига хос таъсири бўлиб, бу йўллар ХИХ асрнинг ўрталаригача савдо-сотиқ ривожида муҳим рол ўйнаб келган</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12992 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 O‘ZBEKISTONDA O‘SIMLIK VA HAYVONOT DUNYOSINI HAMDA ATMOSFERANI TURLI TA’SIRLARDAN MUHOFAZA QILISH MASALALARI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13052 <p>Inson tabiat jonzotlari orasida eng onglisi bo’lib, tabiatdagi barcha in’omlarning egasi hamdir. Inson tabiat ne`matlaridan uning qonunlarini buzmagan holda foydalanishi, bizning bu <br />masalaga qanchalik e`tibor bilan qarashimizga bevosita bog`liqdir. Inson hayot faoliyati davomida tabiat bilan munosabatda bo`ladi va o`zi bilib bilmagan holda unga ta`sir ko`rsatadi. Yer yuzida ko`plab o`simlik va hayvonot dunyosi vakillarining qirilib ketishiga yerlarning o`zlashtirilishi, <br />o`rmonlarning kesilishi, yerlarning suv bosishi, yong`inlar, ovchilik, daryo ko`llarining qurib qolishi, chiqindilar bilan atrof muhitning ifloslanishi, turli yuqumli kasalliklar sababchi bo`lmoqda. Turlarning yo`qolib borishida antropogen omillarning ta`siri kattadir. O`zlashtirilgan yerlarda <br />ayniqsa, sanoat rivojlangan yerlarga juda oz o`simlik va hayvonlar moslashadi. O`zbekiston hayvonot olamining turi juda ko`p va xilma xildir. Hududimizda 650 dan ortiq umurtqasiz <br />hayvonlar bo`lib, shulardan 83 baliq turi, 3 ta amfibiya, 58 tur sudralib yuruvchilar, 424 turdan ziyod qushlar va 97 tur sutemizuvchilar yashaydi</p> Feruza Xolilova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13052 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 BUXORO VILOYATIDA GASTRONOMIK HAMDA AGROTURIZM IMKONIYATLARI TAHLILI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12956 <p>Данная статья посвящена углубленному анализу возможностей гастрономического и агротуристического секторов Бухарской области. Бухара – один из древних и богатых в культурном отношении регионов Узбекистана, а ее уникальные исторические, культурные и природные ресурсы создают широкие возможности для развития туризма. В статье рассматривается значение и перспективы развития гастрономического туризма, включающего традиционную кухню, национальные блюда и различные специи Бухарского региона, а также агротуризма, позволяющего непосредственно участвовать в сельскохозяйственной деятельности региона.<br>Исследование показывает, что туристическую привлекательность региона можно повысить, предложив туристам местные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Это дает туристам возможность познакомиться с богатым культурным наследием Бухарской области и ощутить их быт. Также в статье показано, как эффективное сотрудничество туристических организаций, органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства может способствовать устойчивому развитию региона в сфере туризма.</p> Makhbuba Ruziyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12956 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 BIRINCHI TURK XOQONLIGI TA’SIRINING SHARQIY YEVROPAGA KIRIB BORISHI XUSUSIDA https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12997 <p>Qadimgi turkiy xalqlar Xitoy devoridan Qora dengizgacha va Amudaryodan<br />Ishimning yuqori qismigacha bo‘lgan hududlarda yashaganlar.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12997 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБДУРАУФА ФИТРАТА ДЛЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12965 <p>В данной статье анализируется значение общественно-политической деятельности Абдурауфа Фитрата, зрелого представителя бухарской школы джадидизма, для Нового Узбекистана, а также излагаются предложения и мнения, высказанные Фитратом на сегодняшних примерах.</p> Нодир Ризаев Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12965 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ILK O‘RTA ASRLARDA SO‘G‘D MATOLARINING XALQARO SAVDODAGI AHAMIYATI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13002 <p>Ushbu maqolada Buyuk ipak yo‘li savdosida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan<br />qimmatli so‘g‘d matolari haqida so‘z boradi. Shuningdek ularning ahamiyati, xalqaro savdodagi o‘rni, matolarning turlari va boshqa hudud matolaridan ustun tomonlari ko‘rsatib beriladi.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13002 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 HALIMA XUDOYBERDIYEVA-SO'Z SEZGISI YUKSAK IJODKOR https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12925 <p>Halima Xudoyberdiyevaning til ilmidan to'la xabardor bo'lgan, badiiy didi, so'z sezgisi va mahorati yuksak ijodkor ekanligi u yaratgan betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so'z chaqinlarini paydo qila olishida seziladi. Mazkur maqolada shoiraning ma'nodosh so'zlardan foydalanish mahorati tahlilga tortilgan.</p> Dildora Yusupova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12925 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ РОДСТВЕННОЙ ЛЕКСИКИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12970 <p>Повышенное внимание к вопросам языка и культуры, языка и духовности, языка и общения в мировой лингвокультуре требует более широкого изучения речевых единиц, четко их отражающих. В языковых единицах, отражающих национально-культурные ценности, в том числе при встрече лексических выражений, выражающих этническое родство, в речи представителей определенного народа, явление икс-фемии, активно участвующее в когнитивных процессах познания мира, имеет сферу применения. его употребления, контекстно-ситуационной обусловленности, метакоммуникативности вариантного характера, а также определения его роли как культурного кода, отражающего своеобразие мировоззрения и менталитета данного народа, служит расширению сферы научной интерпретации в области когнитивной лингвистики.</p> <p>Также это позволяет научную оценку речевых явлений узбекского языка с точки зрения восточных традиций, ценностей, лингвокультурных, лингводуховных, познавательно-ментальных, традиционных культурных основ. Ведь важно выявить лексические единицы, выражающие этническое родство в узбекской речи через художественные произведения, и доказать, что они проявляются в различных лексико-семантических отношениях в зависимости от контекста.</p> Дилором Юлдашева Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12970 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 BUXORO JADIDLARINING TADBIRKORLIKKA OID YONDASHUVLARI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13012 <p>Ushbu maqolada jadidlarning tadbirkorlik borasidagi qarashlari tahlil qilinadi</p> Shuxrat Qudratov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13012 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 TRANSLATION STRATEGIES IN DISCOURSE ANALYSIS https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12932 <p><span class="fontstyle0">Translators are required to understand the linguistic construction of the translation language and work more within the context of the culture of the translation language in<br />order to find alternative equivalents of pragmatic competence, which cover the rules of the language along with linguistic knowledge.</span></p> HOLIDA KODIROVA Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12932 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 МНЕНИЯ ОБ ОРФОЭПИИ И ЕЕ НОРМАХ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12978 <p>Mazkur maqolada orfoepiya va uning normalari xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar o‘rganiladi va ularga<br>munosabat bildiriladi. Shuningdek, orfoepiya koʻlami hamda orfoepik meʼyor muammosi haqida fikr yuritiladi. Ushbu<br>maqolada tilshunoslikda orfoepiya tushunchasi va uning xususiyatlari haqidagi muhim ilmiy-nazariy qarashlarni ilgari<br>surgan jahon hamda o‘zbek tilshunos olimlarning tadqiqotlarini o‘rganilgan. Ularning bu boradagi fikr-mulohaza, nuqtayi<br>nazar va ilmiy nazariyalariga munosabat bildirilgan hamda orfoepiya tushunchasi va uning xususiyatlari haqida ko‘plab<br>tadqiqotchilar tomonidan fikr-mulohazalar keltirilgan. Vaqt oʻtishi bilan variantlardan biri yetakchiga aylanib, qolganlari<br>kamroq qoʻllanib, isteʼmoldan chiqib ketishi va variantlardan birining yetakchi deb tanlanishiga uning til taraqqiyotidagi<br>obyektiv qonunlarga muvofiq kelishi, keng tarqalganligi kabi omillar taʼsir koʻrsatilishi haqida fikrlar bildirilgan.</p> Ruslan Radjabov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12978 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13035 <p>“TEXNOLOGIK TA'LIM” YO'NALISHI TALABALARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI<br />RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI HAQIDA FIKR YURITILGAN</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13035 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12938 <p>Talabalar turizmi sayyohlik sanoatining o’sib borayotgan segmenti bo’lib, yoshlar ko’proq chet elda ta’lim va madaniy tajribalarni izlamoqda. Talaba sayohatchilarni jalb qiladigan va ularga xizmat ko’rsatadigan hududlar daromadli bozorga kirish va sodiq mijozlar bazasini yaratish imkoniyatiga ega. Ushbu maqolada biz talabalar turizmi tendensiyasidan foydalanish uchun maqsadli marketing strategiyalarini ko’rib chiqamiz.</p> Nilufar Akhrorova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12938 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 THE TERM "EMOTION" IN LINGUISTICS: A COMPREHENSIVE PERSPECTIVE https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12985 <p>This article provides a comprehensive examination of the term <br />"emotion" in the field of linguistics. Drawing from various linguistic theories and perspectives, it explores the multifaceted relationship between language and emotion. The study begins by discussing the ways in which language shapes our understanding and expression of emotions. It delves into the role of words, expressions, and linguistic structures in labeling and describing emotions, highlighting their cultural and contextual variations. The article also explores the influence of nonverbal communication, including tone, prosody, and gestures, on emotional expression. Furthermore, it discusses how language and emotion intertwine in areas such as poetry, literature, and persuasive communication. </p> Zarina Tursunova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12985 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕБАТА В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13043 <p>Maqolada texnologik ta’lim yo‘nalishida mutaxassislik fanlarini o‘qitishda<br />debat metodidan foydalanish mazmuni keltirilgan. Bugungi kunda talaba shaxsini<br />shakllantirishda o‘quv jarayonida interfaol metodlarni qo‘llash alohida ahamiyatga ega. Oliy<br />ta’lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni sifatli tayyorlashda, nazariy bilimlar berishda hamda<br />amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobilyatlariini rivojlantirish zarur. Ayniqsa, texnologik ta’lim yo‘nalishida talabalarga nazariy va amaliy mashgʻulotlarni olib<br />borishda innovatsion ta’lim texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13043 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЗAҲAPЛAНИШЛAPДA ШOШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁPДAМ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12947 <p>В данной статье автор рассматривает способ применения отравляющих веществ на организм человека и предотвращение чрезвычайных ситуаций.</p> Gulsara Muratova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12947 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ТУРК ХОҚОНЛИГИ ҲОКИМИЯТИНИНГ КЎЧМАНЧИ КИДАНЛАР УСТИДА ЮРИТГАН СИЁСАТИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12990 <p>Ушбу мақолада илк ўрта аср Турк хоқонлигининг кидан қабилалари билан<br />муносабатлари ва ушбу жараёнлар таъсирида юз берган сиёсий ўзгаришлар илмий асосда таҳлил<br />қилинган. Шунингдек, киданларда VI аср ўрталаридан VIII аср ўрталарига қадар юз берган ижтимоийсиёсий воқеаларнинг омиллари хусусида фикр юритилган. Мақолада илк ўрта асрлар даврида Узоқ<br />Шарқ минтақасида яшаган шимоллик халқларнинг Хитойнинг Тан империяси билан алоқалари ҳам<br />илмий тадқиқ қилинган.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12990 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 МИКРООРГАНИЗМЛАР ЎСИШИГА ВА ПЛАСТИКЛАРНИ ПАРЧАЛАШ ФАОЛЛИГИГА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ТАЪСИРИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13049 <p>Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Enterobacter ludwigii, Enterobacter cloacae ва Rahnella aquatilis каби штаммлари LPEM2 минерал озиқа муҳитида ПЭТ (полиэтилентерефталат) ва ПЭ (полиэтилен) ни парчалаш жараёнига микроэлементлардан Fe, Cu, Mo, Mn ва B таъсири ўрганилди. Бунда энг юқори биодеградация E. ludwigii штамми Mn2+ катиони таьсирида ПЭТ массасини 0,62 % <br />камайтириши кузатилди. R. аquatilis штаммида Fe2+ катиони таьсирида 0,3%, P. aeruginosa штамми Mn2+ таьсирида 0,51%, P. putida штамми энг кўп ПЭТ парчалаши Fe2+ <br />катиони таъсирида 0,32% деградация бўлганлиги аниқланди. Тадқиқотда ПЭ нинг энг юқори биодеградация P. putida штамми B3+ ва Mn2+ катионлари таъсирида бўлганлиги <br />кузатилиб, ПЭ массасини мос равишда, 0,84 % ва 0,41% камайтириши қайд этилган. E.ludwigii штамми Zn2+ катиони таъсирида 0,51% деградация бўлганлиги аниқланди. УБ <br />спектрофотометр натижаларидан олинган маълумотларда, P.putida штамми В3+ катиони қўлланилганда назоратга нисбатан (7,18 баробар кўп) органик моддалар ҳосил <br />қилганлиги аниқланди. R.aquatilis штамми эса Fe2+ ва Mn2+ катионлари тасирида мос равишда 4,25 ва 4,56 марта кўп органик моддалар ҳосил қилиши қайд қилинди. </p> Feruza Xolilova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13049 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ЗАГАДОК https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12954 <p>В настоящее время спрос на изучение иностранных языков возрастает. Насколько важно знать иностранные языки, так же важной задачей является сравнение фольклора иностранного языка с родным языком, выявление сходств и различий. Загадка, являющаяся одним из важнейших видов фольклора, является интернациональным жанром. Загадки воплощают в сознании людей разные образы. Они изображают явления природы, животных и растения, предметы быта, доносят до всего мира массу информации об определенном народе и государстве, в то же время знакомят с культурой стран изучаемого языка.<br>В данной статье описаны уникальные особенности узбекских и английских загадок. К английским загадкам относятся загадки, такие как игровые, древнеанглийские, и современные, а к узбекским загадкам относятся метафорические, вопросительные, поэтические, прозаические, древнее и современные загадки. Загадки служат повышению интеллекта детей, а также формируют у них такие качества, как находчивость и логическое мышление.</p> Ra'no Kasimova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12954 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ОБ УПАДКЕ ВОСТОЧНО-ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ И ПРОЦЕССАХ ЕЕ ПРОГРЕСС https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12995 <p>Maqolada Turk xoqonligining tashkil topishi, uning ikkiga bo‘linishinatija sida sharqiy hududlarda shaklangan Sharqiy xoqonlik, Sharqiy Turk xoqonligining Xitoy sulolalari bilan diplomatik aloqalari, davlatning zaiflashuvi, qulashi va Ikkinchi Turk xoqonligining tashkil topishi uchun ichki hamda tashqi omillarning vujudga elishi xususida so‘z yuritilgan</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12995 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРИРОДА, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12963 <p>Translation is an activity that includes the interpretation of the meaning of a text in a language; and semantics refers to aspects of the meaning or interpretation of linguistic signs such as symbols, words, expressions or formal representations. Good translators should be able to adapt the message expressed in a text to a target language impregnated with the features of a totally different culture.<br />Translation is a complex process that involves converting text from one language to another while maintaining the original meaning. However, lexical problems often arise during this process, leading to inaccuracies, ambiguities, and loss of nuance in the translated text. This article explores the nature of lexical problems in translation, their causes, and potential solutions.</p> Nargiza Zokirova, Yelena Markova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12963 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ВОЯГА ЕТМАГАН БОЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ОНГИНИ ТАРБИЯЛАШ ТИЗИМИ ТЎҒРИСИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРГАНИЛИШИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13000 <p>Ушбу мақолада вояга етмаган ёш болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини дунё олимлар шу жумладан Марказий Осиё давлатлари ва Ўзбекистон олимлари томонидан яратилган тадқиқотлар хусусида сўз юритилади.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13000 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 A Stylistic and Interpretive Analysis of English Aphorisms https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12923 <p>This article intends to investigate the stylistic techniques found in "life and death" aphorisms, as well as to identify their roles and frequency (rates of occurrence). Certainly, these <br />lexical, syntactical, and phonetic acoustic, stylistic techniques are intertwined and mutually complementing, forming a complicated pattern.</p> Izzatulla Akramov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12923 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЛИНГВОДУХОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ В РЕЧНОМ ОБЩЕНИИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12968 <p>В последние годы в связи с укреплением межъязыковых и межкультурных связей лингвисты и социальные психологи уделяют особое внимание вопросу изучения культуры общения разных народов. Потому что национально-культурная самобытность отражается в поведении, культуре, духовности и речевом процессе этого народа. Ведь каждый человек, принадлежащий к определенной национальности, участвует в процессе речевого общения, используя особенности культуры и духовного мира своего народа. Взаимодействие человека с людьми его окружения, верования, соблюдение обычаев, стремлений и т. д. обеспечивают его формирование как личности. В этом нет такого аспекта, где бы язык не задействован или язык не выступал бы в качестве инструмента. Поэтому при описании социальной природы языка специалисты справедливо считают целесообразным рассматривать вопросы языка и народной культуры, языка и общества, языка и духовности в диалектическом единстве.</p> Дилором Юлдашева Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12968 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ASHTARXONIYLARNING ROSSIYA BILAN TASHQI ALOQALARI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13005 <p>Ushbu maqolada ashtarxoniylar sulolasining Romonovlar sulolasi bilan<br />olib borgan diplomatik munosabatlari tahlil qilingan</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13005 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12930 <p><span class="fontstyle0">Hozirgi vaqtda diskurs tarjimasida an'anaviy (lingvistik) yondashuvdan ko'ra<br>kommunikativ-funksional yondashuvni afzal ko'rish tavsiya etiladi, sababi u bizga tarjimonning barcha<br>faoliyatini, muloqot shartlari va maqsadini to'liq hisobga olgan holda qamrab olish imkonini beradi.<br>Kommunikativ-funksional yondashuvning mohiyati shundaki, ikki xil tilda axborot almashishda tarjimon<br>uzatilayotgan xabarning asosiy ma'lumotlarini tushunishga i</span><span class="fontstyle0">mkon yaratishi va ikki tilli muloqot holatida<br>tarjima maqsadiga erishishganligiga amin bo‘lishi muhimdir</span> <br><br></p> HOLIDA KODIROVA Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12930 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 DESCRIPTION OF SETTING IN TRAVEL LITERATURE https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12974 <p>In travel literature, the description of setting plays a pivotal role in establishing the backdrop against which the narrative unfolds. The theme of depicting settings in travelogues serves as a fundamental element in immersing readers into the <br />exploration of unknown lands, cultures, and landscapes. This abstract explores the significance of setting descriptions in travelogues, shedding light on how authors utilize <br />this literary device to evoke sensory experiences, convey cultural nuances, and create a vivid sense of place for readers</p> Zarina Tursunova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12974 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 QISHLOQ XO‘JALIGI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ILG‘OR XORIJ TAJRIBASI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13021 <p>Maqolada qishloq xo‘jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg‘or xorij tajribasining ilmiy asoslari yoritilib, undan mamlakatimiz amaliyotida ijodiy foydalanish bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan </p> Asliddin Abdulloyev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13021 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ФОРМУЛЫ, КОТОРЫЕ ДОКАЗЫВАЮТСЯ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И АНАЛИЗ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12936 <p>Сегодня в системе образования особое значение приобретает овладение изучаемой темой, эффективное использование в ходе урока компьютерных технологий и современных педагогических методов и приемов. В данной статье рассматриваются эффективные подходы к содержательному объяснению учащимся темы “ Доказуемые формулы расчета обратной связи” , являющейся одной из важнейших тем дисциплины дискретная математика и математическая логика, и интерактивные методы, которые могут быть использованы на практических занятиях, их достоинства и недостатки.</p> Charos Jumayeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12936 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 Sustainable Service Models on Quality Control and Management: Insights from Nordic Countries https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12983 <p style="text-align: justify;">Nordic countries such as Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland are known for their strong commitment to sustainability and environmental awareness and have implemented various measures to ensure sustainable practices in the service sector. This article examines the intersection of quality control and service management in the context of sustainable development principles, using the example of Nordic countries and their experience. It explores the critical role of sustainable development in optimizing service quality and operations while supporting environmental, social and economic sustainability. By integrating sustainability concepts into quality control and service management, businesses can improve customer satisfaction, operational efficiency and long-term viability while reducing their environmentalimpact and promoting social well-being. Through a comprehensive analysis, this paper explains the potential of sustainable development to drive positive change and innovation in the service sector, paving the way for a more ethical, sustainable and prosperous future.</p> Madina Sayfullayeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12983 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 BO`LAJAK TEXNOLOGIK TA`LIM O`QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA METODIK TIZIMNING O`RNI VA MOHIYATI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13041 <p>BO`LAJAK TEXNOLOGIK TA`LIM O`QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA<br />METODIK TIZIMNING O`RNI VA MOHIYATI HAQIDA FIKR YURITILGAN</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13041 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ (в случае французских и узбекских газет) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12941 <p>Данная статья посвящена изучению прагматических языковых средств, используемых в газетных заголовках. Для статьи были выбраны и прагматично проанализированы французские ежедневные и еженедельные газеты, а также узбекские национальные издания. Результаты показывают, что заголовки ориентированы на ясность, краткость и воздействие. Также в заголовках используются различные языковые средства для привлечения внимания<br>читателей, в том числе фразеология, метафоры, метонимия и т.д. Это показывает важность прагматических языковых инструментов при создании газетных заголовков.</p> maqsuda jurayeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12941 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 БУХОРО АМИРЛИГИ ВА ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ЯГОНА ИМПЕРИЯ БОЖ ТИЗИМИГА КИРИТИЛИШИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12988 <p>Бухоро амирлиги ва Хива хонлигининг Россия империяси томонидан забт этилиб<br />вассалга айлантирилиши натижасида янги мулкларни иқтисодий жиҳатдан ягона<br />умумроссия бозорига қўшиб олиш вазифаси кун тартибига қўйилади. Ўрта Осиёда Россия<br />саноати маҳсулотларини сотиш учун арзон ва қулай бозорга эга бўлган Россия империяси минтақадаги савдо йўлларини ҳам бевосита шу мақсадларга хизмат қилдириш учун бу ҳудудни империя бож тизимига киритиш масаласига бефарқ қарай олмас эди.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12988 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13047 <p>This article aims to describe the challenges faced by teachers and students when learning English as a foreign language (EFL) and how to overcome them. Speaking is an essential skill that students need to acquire, as it is often used as a measure of success in EFL classes</p> Mohigul Maqsudova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13047 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ОБ ОДНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДВУПОЛОЙ ПОПУЛЯЦИИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12952 <p>Известно, что физические, химические, биологические, экономические и другие процессы представляются квадратично-стохастическими операторами (КСО) с дискретным и непрерывным временем, с помощью которых изучается эволюция рассматриваемой системы.</p> Xaydar Rasulov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12952 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 БУХОРОДА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВА ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАР ҚУРИЛИШИ ТАРИХИДАН https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12993 <p>Амирликда XIX-XX асрлар оралиғида Зарафшон дарёсидан экин майдонларига сув чиқариш учун тўғонлар қуриш, каналлар қазиш ва уларни лойқадан тозалаш, аҳолига тенг миқдорда сув етказиб бериш билан боғлиқ бўлган барча сув хўжалиги ишлари бўйича бош мироб бошлиқ ўзига хос “жамоа ишлари маҳкамаси” мавжуд бўлган.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12993 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 THE SAXAUL- HALOXYLON PLANT AND ITS MEDICINAL PROPERTIES https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13053 <p>The article provides information about the biology, geography of the saxaul plant and its medicinal properties. Opinions on the chemical composition of the saxaul plant and its use in folk medicine are given.</p> Feruza Xolilova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13053 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLAR https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12958 <p>O'zbekiston bir qator dolzarb muammolarga duch kelmoqda<br />va uni yanada rivojlantirish istiqbollariga ega. Maqolada ulardan ba'zilari <br />muhokama qilinadi. Institutsional muammolar, kichik biznesni rivojlantirish, <br />investitsiyalarni jalb qilish, hududlarni mutanosib rivojlantirish,mulkdorlar <br />huquqlarini himoya qilish va boshqa muammolar mavjud. O'zbekiston yanada <br />o'sish salohiyatiga ega va bu muammolarni hal qilish uning Markaziy <br />Osiyodagi birinchi iqtisodiyotiga aylanishiga yordam beradi.</p> Hilola Abdullayeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12958 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 БУХОРО ХОНЛИГИДА КАРВОН САВДОСИГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ ИЖТИМОИЙ ТАБАҚАЛАР https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12998 <p>Сўнгги ўрта асрларда Марказий Осиѐда қуруқлик орқали қўшни<br />мамлакатлар билан совдо-сотиқ муносабатлари давом этган. Ўзбек<br />хонликларининг Хитой, Ҳиндистон, Афғонистон, Эрон ҳамда Россия билан<br />савдоси доимий равишда ривожланиб борди.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12998 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ БУХАРСКИХ ДЖАДИДОВ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12966 <p>В данной статье рассматривается общественно-политическая жизнь Туркестана в начале XX века и реформаторская деятельность бухарской школы джадидизма. Мы получим представление о взглядах, реформах и проблемах джадидов, с которыми сталкивалось это движение, и его влиянии на общественно-политический ландшафт Бухары того времени.</p> Нодир Ризаев Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12966 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13003 <p>Mustaqillik ostonasida O‘zbekiston SSRda ta’lim tizimining holati,<br />O‘zbekistonda mustaqillik yillarida ta’lim tizimidagi islohotlar, ta’lim tizimining<br />mazmun mohiyatining jaxon standartlariga mos keltirish borasidagi o‘zgarishlar,<br />yangilanayotgan O‘zbekistonda ta’lim sohasining sifat o‘zgarishlari hamda<br />xalqarolashtirish tamoyillari, fan, oliy ta’lim va ishlab chiqaruvchilar integrsiyasining<br />qabul ko‘rsatkichlardagi o‘rni.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13003 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЛИНГВОПОЭТИКА ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ И СПОСОБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯЗЫКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12926 <p>It is not enough to define the various descriptions of linguistic systems only theoretically</p> Dildora Yusupova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12926 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 НАСЛЕДИЕ НУАРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12971 <p>Статья посвящена исследованию наследию нуара и влияние нуарного детектива на современную литературу. Она анализирует, как нуарные тропы и темы были адаптированы и переосмыслены современными авторами, создавая новые и захватывающие произведения литературы. Статья исследует, как современные писатели используют нуарные элементы для создания сложных персонажей, исследования тем насилия, коррупции и моральной неоднозначности.</p> Zinnat Shamamedova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12971 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13014 <p>Maqolada ta’lim oluvchilarning konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni berilgan. Umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’quvchilarga texnologiya fanining “Servis xizmati” yo’nalishida konstruksiyalash va modellashtirish mavzularini o’qitilishi va professional ta’limning “Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari)” yo’nalishining “Keng assortimentdagi kiyimlarni andozasini tayyorlash, bichish va tikish” fanida hamda oliy ta’lim muassasalarida texnologik ta’lim yo’nalishining “Texnik konstruksiyalash<br>va modellashtirish” fanlarida integrativ yondashuv asosida ta’lim oluvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari keltirilgan bo’lib, bunda fanlarning o’zaro aloqadorligi, integrativ yondashuv mazmuni hamda ta’lim oluvchilarning rivojlantiriladigan kompetensiyalari batafsil berilgan</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13014 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА С ДРУГИМИ ВИДАМИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12934 <p>Bugungi kunda turizming turlari xilma-xillashib, turistik hududlarning xususiyatiga qarab ahamiyati oshib bormoqda, asosan, yoshlar turizmi va sayohati doirasida talabalar turizmining ham ommalashuvi yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Mazkur maqolada talabalar turizmining sayohat va turizmning boshqa turlari bilan integratsiyalashuv jarayonlari va uning ta’sirlari borasida bayon etiladi.</p> Nilufar Akhrorova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12934 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ И РЕФОРМЫ ПРАВОПИСАНИЯ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12979 <p>Mazkur maqolada Fransiya Akademiyasi, fransuz tilini takomillashtirish, fransuz tili <br>lugʻatlarini nashr etish borasida fikr yuritiladi. Asrlar mobaynida tilshunos olimlarning tilni osonlashtirish <br>haqidagi, eski imloni yangisi bilan almashtirgani va imlo islohotlari xususidagi nazariy qarashlari oʻrganilgan, ularga munosabat bildirilgan hamda misollar orqali tahlil qilinadi. </p> Ruslan Radjabov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12979 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13038 <p>BO‘LAJAK O'QITUVCHILARNI TAYYORLASHDA TA‘LIM MAZMUNINI TANLASH TAMOYILLARI HAQIDA FIKR YURITILGAN</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13038 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 STUDENT TOURISM AND ITS IMPACT ON LOCAL ECONOMIES https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12939 <p>This article delves into the impact of student travel on local economies, exploring the multifaceted ways in which student mobility influences economic growth in destination cities. Through a thorough examination of spending patterns, job creation, and infrastructure development, this study sheds light on the significant positive impact of student travel on local economies, emphasizing the pivotal role of this demographic in driving economic prosperity.</p> Nilufar Akhrorova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12939 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 EKOLOGIK TASAVVURLARNI SOTSIOGENEZ JARAYONIDA EKOLOGIK ONG KOMPONENTLARI SIFATIDA ILMIY OʻRGANILISHI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12986 <p>Mazkur maqolada inson va muhit oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarning<br />falsafiy- psixologik asoslari tahlili quyidagi xulosalarni chiqarishga asos<br />boʻlib xizmat qildi: ekologik ongning tadqiqida “tabiatga nisbatan mavjud<br />ekologik tasavvurlar, tabiat bilan oʻzaro taʼsirga kirishish texnologiyalari va<br />mos strategiyalari yigʻindisi” sifatida qaraydigan izlanishlar alohida oʻrin<br />egallaydi.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12986 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13044 <p>Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida “Texnologik ta’lim” yo’nalishida kompetensiyaviy<br />yondashuvning masalalari keltirilgan. Bo’lajak texnologiya fani o’qituvchilarini tayyorlashda umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan bilim, ko’nikma va malakalarini egallayotganda kompetensiyaviy<br />yondashuvni inobatga olish zarur</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13044 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ИККИТА БУЗИЛИШ ЧИЗИҒИГА ЭГА БЎЛГАН КВАЗИЧИЗИҚЛИ АРАЛАШ ТИПДАГИ ТЕНГЛАМА УЧУН ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12950 <p>Иккинчи тартибли иккита бузилиш чизиғига эга бўлган аралаш типдаги хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларнинг амалий аҳамияти кенг бўлиб, бир қатор механик, физик, биологик, кимёвий ва иқтисодий масалаларни математик моделлари аралаш типга тегишли тенгламалар орқали ифодаланади.</p> Xaydar Rasulov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12950 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 “XORAZMLIKLAR” VA ULARNING MUSULMON DAVLATLARI BILAN MUNOSABATLARI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12991 <p>Maqolada Jaloliddin Manguberdi vafotidan so‘ng, uning qo‘l ostidagi<br />askarlarining turli taraflarga tarqalib ketmay, o‘z yetakchilarini saylab olishlari,<br />o‘zlarining harbiy mahoratlari bilan yaqinlari, oilalarini boqish maqsadida<br />yollanma askarlarga aylanib borishlari haqida fikr yuritilgan</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12991 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 КАНАКУНЖУТ (OLEUM RICINI) ЎСИМЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13050 <p>в статье представлена информация о морфологии, <br />свойствах, химическом составе растения клещевина, использывание его масла в медицине, в народной медецине вв лечебных целях.</p> Feruza Xolilova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13050 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 МЕСТО АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12955 <p>В этой статье рассказывается о жизни и творчестве великого писателя Артура Конан Дойля, занимающего ни с чем не сравнимое место в английской литературе, какие события его жизни побудили его выбрать путь письма, а также наследие, которое он оставил поколениям, Анализируются история написания его произведений, его уникальные особенности, отличающие его от других писателей, стиль и факторы, благодаря которым Артур Конан Дойль занял ни с чем не сравнимое место в английской литературе.</p> Ra'no Kasimova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12955 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 Caravanserais and their importance on caravan routes https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12996 <p>The article analyzes the processes related to the caravansary<br />existing in the Bukhara Khanate, their architecture, structure, activities,<br />services provided in the caravansary, its types, security system in the<br />caravansary, and their specialization by industry. Key words: Caravanserai,<br />sectional caravanserai, courtyard, room, rent, well, cistern, trading activities,<br />wholesale trade, caravanserai construction plan, building materials.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12996 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 АНАЛИЗ «ИСТОРИИ ИНДИЙСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» АБДУРАУФА ФИТРАТА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В НЕЙ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12964 <p>Наши народы веками жили на огромной территории.<br>уникальным историческим отражением общественно-политических и духовно-просветительских процессов, феноменальным явлением духовной жизни того времени является выход на арену истории современников. В последние годы внимание к наследию и его значимости возрастает,<br>Необходимо отметить, что особое значение придается джадидистскому движению, его идее, философии и практике. Требование времени показывает, что менталитет высокого уровня независимости каждой нации в полной мере отражается в духе всего общества.<br>Это постепенный процесс, связанный со сложными политико-экономическими и социально-духовными изменениями, требующий системной работы в этом направлении. В этом контексте в современный период развития Узбекистана отношение к наследию наших предков поднимается на новый уровень, в нашей духовной жизни происходит процесс обновления.<br>неразрывно связана. С этой точки зрения мы видим, что подчеркнуты взгляды Абдурауфа Фитрата, выраженные в «Рассказе индийского туриста», и важные аспекты общественной и политической жизни того времени. Благодаря этому мы находимся в эмиратском периоде общества.<br>Мы рассмотрим его недостатки и то, как он критически изложен во взглядах Фитрата. Эта работа Фитрата раскрывает суть движения джадидизма. Из этой работы мы можем узнать, что движение джадидизм – это общественное движение в буквальном смысле. Джадиды стремились изменить и фундаментально обновить не одну сферу жизни, а всю жизнь, ту социальную систему, которая ее колеблется. В данной работе анализируется социальное и политическое значение этих целей.</p> Нодир Ризаев Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12964 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 MAXSUS TARIX FANLARI TIZIMIDA PALEOGRAFIYANING O‘RNI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13001 <p>Maqolada tarix fanining yuzaga kelishida “Maxsus tarix fanlari”ning o‘rni<br />beqiyos darajada muhimligi hamda “Maxsus tarix fanlari” fani yozuv yodgorliklarining tashqi<br />alomatlari, ularda aks etgan yozuv, shartli belgilar tizimi, yozuv materiali, yozuv ashyolari, bitik usullari yozuv yodgorliklarining saqlanish holati, matnni tuzish va uning qismlarini joylashtirish<br />xususiyatlari haqida umumiy tushuncha hosil qiladi.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13001 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ELBEK - JADIDLAR DAVRIDA YARATILGAN BIRINCHI LUG'ATLAR MUALLIFI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12924 <p>Elbek</p> Dildora Yusupova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12924 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 UZBEK TERMINOLOGY https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12969 <p>Terminology is the past, present and future of this nation is a display window. From research on <br>terminology, it is known that The history of Uzbek language terminology goes back to ancient times. <br>The research conducted in this direction is Uzbek terminology, in particular, it is different from a set <br>of simple terms. It is known that it has passed the way to the level of a system, and in its formation, <br>in the first place, the role of its strata units is incomparable. One of the important tasks facing the <br>science of linguistics is the enrichment of the linguistic units of the mother tongue, which embodies <br>the centuries-old experience of each nation, and the theoretical study of the influence of other <br>languages.</p> Mekhriniso Khusenova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12969 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 В ПОДДЕРЖАНИИ ЧИСТОГО ГЕНОФОНДА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВАЖНОСТЬ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13007 <p>В статье рассматриваются биологические особенности озера ног-Агитма и окружающих его биотопов.<br>способы сохранения разнообразия проанализированы с научной точки зрения</p> Shoira Tuymurodova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13007 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В УЗБЕКСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12931 <p>В данной статье представлен глубокий лингвокультурологический анализ гендерных характеристик в узбекском художественном дискурсе. Исследование охватывает широкий спектр литературных произведений узбекских авторов, включая М.Осима, Шухрата, С.Сиёева и С.Кароматова. Основное внимание уделяется анализу использования гендерно-маркированных и немаркированных лексем, а также особенностям обозначения гендерных характеристик в условиях отсутствия грамматического рода в узбекском языке. Статья подробно рассматривает примеры однокоренных лексем, таких как "адиб -адиба", "шоир - шоира", и исследует их гендерные коннотации.</p> Сарвиноз Ахмедова Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12931 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 “O’ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI MAMLAKAT IQTISODIYOTI BARQAROR O’SISHINING TAYANCHI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12976 <p>Ushbu maqolada “O’zbekiston-2030” strategiyasining ikkinchi yo’nalishida belgilangan barqaror iqtisodiy o‘sish orqali aholi farovonligini ta’minlashga doir iqtisodiyotni rivojlantirish, tadbirkorlik, sanoat, qishloq xo‘jaligi sohalarini yangi bosqichga olib chiqish, mamlakatimizda investitsion jozibadorlikni oshirishga doir tahliliy ma’lumotlar keltirilgan.</p> Narziyeva Dilafiruz Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12976 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 KO‘P TARMOQLI FERMER XO‘JALIKLARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI BAHOLASH USULLARI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13023 <p>Maqolada ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullarining ilmiy asoslari yoritilib, undan mamlakatimiz amaliyotida ijodiy foydalanish bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.</p> Asliddin Abdulloyev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13023 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПРЕПОДАВАНИЕ ШКОЛЬНИКАМ ТЕМЫ «ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ»: МЕТОДОЛОГИЯ И НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12937 <p>Одним из требований сегодняшнего дня является воспитание подрастающего молодого поколения образованным, а молодых людей, жаждущих науки, - более зрелыми специалистами. В системе образования особое значение имеет овладение изучаемой темой, эффективное использование компьютерных технологий и современных педагогических методов и приемов на протяжении всего урока В данной статье рассматриваются эффективные подходы, интерактивные методы, их достоинства и недостатки в содержательном объяснении учащимся темы “элементы комбинаторики”, которая считается одной из важных и интересных для учащихся тем математической науки.</p> Charos Jumayeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12937 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭМОЦИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12984 <p>Maqolada his-tuyg'ularni o'rganishga zamonaviy lingvistik yondashuvlar, xususan, g'azab va <br>zavq kabi hissiy holatlar tasvirlangan. G'azab va zavqlanishni lingvistik-kognitiv va kommunikativ-pragmatik tahlil <br>nuqtai nazaridan o'rganishga kompleks yondashuv, shuningdek, ushbu hissiy holatlar haqidagi deskriptor tahlili <br>va etimologik ma'lumotlar psixologik hodisalarning mohiyatini tushunishga, o'ziga xos his-tuyg'ularni aniqlashga <br>imkon beradi. g'azab va zavqlanish paytida so'zlovchi nutqining tarkibiy va semantik xususiyatlarini aniqlash. <br>Dunyoning hissiy manzarasida g'azab va zavqlanish kontseptsiyasini ko'rib chiqishga katta e'tibor beriladi.</p> Zarina Tursunova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12984 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13042 <p>maqolada bo’lajak mutaxassislarni tayyorlashda metodik kompetentlikning<br />o’ziga xos xususiyatlari keltirilgan bo’lib, ta’lim jarayonida bo’lajak mutaxassislarni tayyorlashda kasbiy, texnologik va metodik kompetentlik uzviy hamda uzluksiz bog’ligligi bayon etilgan. Ta’lim<br />oluvchilarda mustaqil va erkin fikrlash, olingan bilimlarni takomillashtirish mazmuni berilgan.</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13042 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 YОZUVGА О‘RGАTISH JАRАYОNIDА О‘QUV QURОLLАRIDАN FОYDАLАNISH TЕXNОLОGIYАSINI TАKОMILLАSHTIRISH https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12943 <p>В статье правильное рабочее место в повышении графических навыков и квалификации. организация, методические условия использования современных письменных принадлежностей и тетрадей данный. Использовать современные средства в формировании графических навыков у учащихся. Освещены инновационные методы обучения.</p> Shabnam Yusufzoda Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12943 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 SUG'D MUSTAMLAKACHILIGINI O'RGANISHDA “SUG'DNING ESKI HARFLARI” NING ROLI. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12989 <p>Bundan roppa-rosa 110 yil muqaddam sug‘d yozuvi namunalari topilib, fanning alohida<br />yo‘nalishi – so‘g‘dshunoslikka asos solingan. 1907 yilda ingliz tadqiqotchisi Auren Stein o'z<br />ishchisidan oromiy yozuvining bir turiga o'xshash tushunarsiz tilda yozilgan bir nechta eski<br />qo'lyozmalarni oldi. Bular Dunxuangning g'arbiy qismidagi Xitoy devorining eski minoralaridan<br />birida topilgan 5 ta harflar bo'laklari va 700 ta xitoy hujjatlari bilan birga planshetlarga yozilgan<br />[11. 101-122] ular ieroglif yozuvida yozilgan boshqa hujjatlar orasida keskin ajralib turardi e'tiborni<br />o'zingizga qaratdi.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12989 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ТУРЛИ ХИЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУРЛАРИГА МИКРООРГАНИЗМЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ СКРИНИНГ ҚИЛИШ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13048 <p>УФ-спектрофотометр показал, что штаммы бактерий Pseudomanas putida, Pseudomonas aeruginosa, Rahnella aquatili, Enterobacter cloacae, Enterobacter ludwigii <br />продуцируют органические вещества в культуральной жидкости в результате биодеградации полиэтилена (ПЭНП, ПЭВП), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поливинилпирролидона. Для анализа использовали -PVP при выращивании в питательной <br />среде LPEM2 при +28℃. Среди изученных штаммов биодеградации ПЭВП в культуральной <br />жидкости отмечено, что штамм E. cloacae продуцирует наибольшее количество <br />органических соединений в 13,99 раза больше по сравнению с контролем в диапазоне длин <br />волн 275 и 450 нм. При изучении разложения ПЭВП (толщина 0,4) было обнаружено, что <br />штамм E. cloacae продуцирует в 11,42 раза больше органических соединений, чем <br />контроль. Установлено, что биодеградация ПВП у штамма E.ludwigii в 20,82 раза выше <br />по сравнению с контролем. По результатам исследований подтверждено, что штамм E. <br />cloacae продуцирует наибольшее количество органических веществ в ПЭНД, ПЭВД и ПЭТ, <br />а штамм E. ludwigii в ПВП.</p> Feruza Xolilova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13048 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 Similar Genres of Uzbek Wedding Songs and Lament Ceremonies: Problems of Translation https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12953 <p>The article is dedicated to the discussions of cognitive and non-cognitive factors which influence the translator’s psychology in the process of translation. It is significant to make the right decision and find solutions while translating poetic works in general, and wedding “yor-yor” songs and lament rituals “yig‘i-yo‘qlov”, in particular. The examples of folklore are usually densely loaded with national features and depict cultural lifestyle. These differences between the cultures create more complexity rather than the structures of the language system. Although songs are performed during various ceremonies there can be observed similar genres. Even though there is universality between the genres of wedding songs and lament ceremonies they are differentiated due to their place and time of performance and mood. Sometimes because of optimistic mood translator can feel relaxed, but mostly seems ill at ease for pessimism. The expertise, competence, qualification and translation skills may differ as well as each translator possesses his own point and approach. Furthermore, perception involves the interaction of human knowledge and sensory signals, which is often derived from positive and negative stimuli. So the words with emotional meaning have deeper impact than neutral words and no matter how difficult to transfer these emotions into target language the translator has to preserve the original effect. For making progress in this field conscious or objective; unconscious or subjective factors which depend on linguistic materials and aesthetic standards should also be dealt with. Above-mentioned issues that cause challenges and the ways of overcoming these barriers are discussed in this paper.</p> Ra'no Kasimova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12953 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 САВДО – СОТИҚ АЛОҚАЛАРИДА БОЗОРЛАР ВА КАРВОНСАРОЙЛАРНИНГ ЎРНИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12994 <p>Савдо-сотик алоқаларининг ривожланишида, савдогарлар томонидан олиб келинадиган маҳсулотларнинг харидорларга, айникса, аҳолига сотилишида бозорларнинг<br />ўрни ва роли беқиёс бўлган.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12994 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 GROUP WORK AS AN EFFECTIVE WAY OF CREATING INTERACTIVE LEARNING EXPERIENCES https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12962 <p>Group work is used by many teachers and college professors all over the world. The reason why <br>teachers and college professors use group work is because it is an effective method that improves the student’s <br>ability to use critical thinking and be able to out judge and out reason why he chose that answer. The other reason <br>is because it involves collaborative teamwork which involves the student to work amongst a group and being able <br>to exchange ideas, so that the task is finished within a certain deadline. The concept of collaborative work is a <br>strong aspect which is needed when the student enters the workforce and all employers look for this key factor <br>when hiring employees. The reason that this method is used is because it develops the students’ communicative <br>skills, as well as helps the student to carry any barriers or shyness that he may have which is preventing him from <br>speaking and it allows him to speak freely.<br>So, this article analyses the importance of using different types of group work activities, their advantages and <br>disadvantages in teaching process</p> Gulchehra Khamraeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12962 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 SARDOBALARNING XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMIDAGI AHAMIYATI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12999 <p>Maqolada Buxoro xonligi hududi bo‘ylab o‘tgan karvon yo‘llari<br />bo‘yida joylashgan sardobalar, ularning qurilish arxitekturasi, sardobalarda xizmat<br />ko‘rsatish tartibi, xavfsizlik masalalari bilan bog‘liq ma’lumotlar tarixiy manbalar<br />va adabiyotlardagi ma’lumotlar asosida ochib berilgan</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12999 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 MARKET SEGMENTATION AND INNOVATION IN STUDENT TOURISM: A PATH TO COMPETITIVE ADVANTAGE https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12967 <p>Student tourism is a rapidly growing market segment, presenting significant opportunities for tourism businesses. To cater to this demanding market, businesses need to adopt innovative strategies and effectively segment the market to target specific traveler types. This article explores the importance of market segmentation and innovation in youth tourism and provides practical tips for businesses to gain a competitive advantage.</p> Nilufar Akhrorova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12967 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 REFORMS, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM IN THE YEARS OF INDEPENDENCE https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13004 <p>This article provides insights into reforms, challenges, and solutions in the preschool<br />education system. Preschool education is the primary part of lifelong learning. It<br />stimulates the child's desire to learn, prepares him for systematic learning, ensuring<br />that the child is formed into a healthy and developed person. Therefore, the further<br />strengthening of this system, the creation of favorable conditions in preschool<br />education, the wide involvement of preschool children in them play an important<br />role in the formation of our children as harmonious and mature individuals.</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13004 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 The Concept and Implementation of Conditions of False Speech Act in Pragmalinguistics https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12929 <p><span class="fontstyle0">The main goal of this study is to define the concept of false speech act and to define<br>the basic conditions of implementation of false speech act from the point of view of pragmalinguistics.<br>Depending on the circumstances or situation in which a false speech act takes place, it can achieve its<br>goal and end successfully, or, on the contrary, fail to achieve it. We can divide the conditions of<br>occurrence of false speech acts into four groups, and in the article we will consider their features one<br>by one</span> </p> HOLIDA KODIROVA Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12929 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 AMERIKA DETEKTIV ADABIYOTINING RIVOJLANISH TARAQQIYOTI https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12972 <p>Maqola Amerika detektiv janrining tarixiy rivojlanishiga bag'ishlangan. Detektiv janrda asarlar yaratish qoidalarini shakllantirishga turli yondashuvlar ham ko'rib chiqiladi. Zamonaviy detektiv janrida jinoyat syujeti, jinoyat ishlarini fosh etish va bartaraf etishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o‘rni atroflicha o‘rganilgan.</p> Zinnat Shamamedova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12972 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 БУХОРО ‒ МАЪРИФАТ ЎЧОҒИ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13018 <p><span class="fontstyle0">В статье «Бухара – очаг просветительства» доктора исторических наук, профессора Бухарского государственного университета Халима Тураева анализируется вклад просветителей Бухары в развитие национальной духовности и просветительства.</span></p> Halim Turayev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13018 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 TA’LIM JARAYONIGA MASOFAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA ARALASH TA’LIMNI JORIY ETISH. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12935 <p><span class="fontstyle0"> </span><span class="fontstyle2">в статье анализируется роль дистанционного образования в<br />современном образовании и его положительные стороны, внедрение и использование метода смешанного обучения в образовательном процессе, его преимущества и недостатки. Описаны проблемы, возникающие при реализации метода смешанного обучения с традиционным обучением.<br />Ожидания от смешанного метода обучения в современном образовании этот метод призван решить комплекс проблем, связанных с качеством обучения, при котором на первый план выходят такие компетенции, как работа с информацией, поиск способов ее получения и обработки</span></p> Jamshid Atamuradov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12935 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 FRANSIYA TILI IMLOSINI SODDALASHTIRISH YO’LIDA OLIB BORILGAN IZLANISHLAR XUSUSIDA https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12981 <p>Mazkur maqolada fransuz tilining asrlar mobaynida <br />soddalashtirish va “gapirayotganday yozish” tarafdorlari yoki unga hamfikr bo’lmagan lingvist olimlar fikrlari keltirilgan. Hozirgi davrdagi fransuz tili rivoji uchun olib borilayotgan olimlarning ishlari o’rganilgan va ular haqida fikrlar bildirilgan hamda misollar yordamida dalillangan.</p> Ruslan Radjabov Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12981 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13039 <p>Мазкур мақолада олий таълим муассасаларида бўлажак технология таълими ўқитувчиларини<br />тайѐрлашда ўқув-методик тизимнинг аҳамияти хусусида фикр юритилади. Бўлажак технология таълими ўқитувчиларини тайѐрлаш жараѐнида методик тизим бўйича билим, кўникма ва<br />малакаларни эгаллашда таълим жараѐни мазмунини инобатга олиш зарур. Бўлажак ўқитувчилар танлаган соҳаси ҳамда мутахассислиги бўйича ҳар бир фан кесимида методик компетентликка эга бўлиши керак</p> Shahnoza Quliyeva Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13039 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500 ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ И КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12940 <p>Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari ko‘rib chiqilgan. O‘quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini oshirish uchun dars o‘tishda qo‘llaniladigan usul-uslublar ko‘rsatib o‘tilgan. Darsni to‘g‘ri tashkil qilish, usul va uslublarni to‘g‘ri tanlab, dars samaradorligini oshirishga qaratilgan.</p> Муяссар Бобоева Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12940 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 INDIRA GANDINING SIYOSAT MAYDONIGA KIRIB KELISHI TARIXIDAN https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12987 <p>Maqolada Indira Gandining XX asr fojiasi bo’lgan, jahon xalqlarini qattiq tashvishga solgan muammolaridan biri – “qurollanish poygasi”ning avj olishi, yadro halokatining xavfining o’sib borishining oldini olish uchun qilgan sermazmun faoliyati hamda uning Hindistonda olib borgan ichki va tashqi siyosati yoritib berilgan</p> Jahongir Ergashev Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12987 Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0500 ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА СОМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13046 <p>The use of information and communication technologies (ICT) has made a significant contribution to improving the quality of education. At all levels of education, individuals are required to perform various tasks and functions in order to operate effectively.</p> Viloyat Bozorova Copyright (c) 2024 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13046 Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 +0500