GI DE MOPASSAN ASARLARI TARJIMALARIDA RANGLAR VOSITASIDA HOSIL BO‘LGAN FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKSEMANTIK XUSUSIYATLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gulchehra Hojiyeva

Аннотация

Ushbu maqolada frazeologik birliklarning tilshunoslikda tutgan o‘rni, xususan, ranglar vositasida hosil bo‘lgan frazeologizmlarning yasalishidagi leksik-semantik o‘ziga xosliklar fransuz adibi Gi de Mopassanning “Bel Ami” romani va uning I. G‘afurov tomonidan qilingan tarjimasi (“Azizim”) asosida aniqlangan iboralardagi qiyosiy-chog‘ishtirma xususiyatlar ikki noqardosh til: fransuz va o‘zbek tillari misolida tahlil etilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Hojiyeva, G. (2024). GI DE MOPASSAN ASARLARI TARJIMALARIDA RANGLAR VOSITASIDA HOSIL BO‘LGAN FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKSEMANTIK XUSUSIYATLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11871
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Hojiyeva G.S. San’atga oid terminlarning leksik-semantik va milliymadaniy tahlili (fransuz va o‘zbek tillari misolida). Falsafa doktori (PhD)

dissertatsiyasi. – Buxoro, 2023.

Mamatov A.E. Hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. Fil.f.dok...dis.: 10.02.02. O‘zb.FA Tilshunoslik instituti, –Toshkent, 1991.

Mopassan Gi de. Hayot. Azizim. Novellalar. I.G‘afurov tarj., G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, – Toshkent, 1987.

O‘rmonova N.M. Tarjimada tarixiy-arxaik leksikani aks ettirish prinsiplari va tarjima aniqligi. Filol.f.nom.diss. – Toshkent, 2008.

Suvonova N.N. Frazeologiyaning sistem-satx birligi sifatidagi talqini (fransuz tili materialida) fil.f.nom.disser. – Toshkent, 2008.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. –Москва, 1964.

Maupassant Guy. Bel-Ami. – Москва, ВШ, 1981.

Hojiyeva G.S. Linguvoculary Properties Of Art Terms (On The Example Of French And Uzbek Languages). International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). ISSN: 2509-0119. Vol. 25 No. 1. February 2021, pp. 09-15 http://ijpsat.es/index.php/ijpsat/article/view/2746

Gulchehra Hojiyeva. NATIONAL IDENTITY AND LINGUISTICAL ANALYSIS OF TRANSLATION OF ART TERMS IN UZBEK LANGUAGE. Journal of

Contemporary Issues in Business and Government. P-ISSN: 2204-1990. Vol. 27, No. 2, 2021. Pages 1651-1660. DOI: 10.47750/cibg. 2021.27.02.174

https://www.cibgp.com/article_9597.html

Hojiyeva G.S. “San’at” terminining fransuz va o‘zbek tili lug‘atlari asosida lingvo-madaniy tahlili. Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik: muammo, yechim va istiqbollar. – Buxoro, 2021. – B.62-68. https://sCHolar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LFhC4PMA AAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

Hojiyeva, G. (2023). FRENCH SHIFONEMAS IN THE ARTISTIC FIELDS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 36(36).

Hojiyeva, G. (2023). ФРАНЦУЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ CАНЪАТ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 36(36).

Salimovna, H. G. (2022). In the Translation of Language Units of Art Lexico-Semantic Properties (on the Example of French and Uzbek). Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.

Hojiyeva, G. (2022). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ ИСКУССТВ (на примере французского и узбекского языков). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 19(19).

Hojiyeva, G. (2020). ТЕRMINOLOGIYA VA TERMINLARNING MILLIYMADANIY TADQIQI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>