“ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maxbuba Sharipova

Аннотация

Maqolada xalq ma’naviy xazinasidan o’rin olgan marosim bilan bog`liq tasavvur-tushunchalarning izlari saqlanib qolganligi yoki muayyan bir marosimning o’tkazilishi badiiy tasvirlab berilganligi kuzatiladi. Bu esa doston (epos) va marosim munosabatini, ularning bog`liq jihatlari haqida fikr yuritilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 30(30). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9118
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Алпомиш. Достон. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси / Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчилар Ҳ.Зарифов ва Т.Мирзаев. – Т.: Шарқ, 1998. – 400 б.

Путилов Б. Эпос и обряд // Фольклор и этнография. – Л.: Наука, 1974. – С.76.

Эшонқул Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадиий талқини. – Т.: Фан, 2011. – Б.93-94 Эшонқул Ж. Эпик тафаккур тадрижи. – Т.: Фан, 2006. – Б.5. Саримсоқов Б. Ўзбек фолклори очерклари. Уч томлик. 1-том. – Т.: Фан, 1988. – Б. 144-145.

Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклори. – Т.: Фан, 2004. – 120 б.

Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). The expression of the national traditions and beliefs in uzbek phraseological units. Theoretical & Applied Science, (6), 469-472.

Муродов М., Hакимов Н., Эргашев А. Қадриятнома. 1-китоб. – Т.: Меҳнат, 2001. – Б.35-36.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>