“ALPOMISH” DOSTONIDA IFODA ETILGAN MAROSIMLARDA ARXAIK EPOS XUSUSIYATLARI TALQINI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maxbuba Sharipova

Аннотация

Maqolada  marosim va doston munosabatlari, marosimlarning arxaik- baiiy ifodasi, uning badiiy-estetik va poetik tafakkuri jo bo’lgan bu lirik merosining badiiy  tili nuqtai nazaridan o’rganish xalqimizning milliy madaniyati, yashash tarzi  va urf odatlari, qadriyatlarini chuqur anglashda munosib manba sifatida xizmat qilib kelayotgani xususida fikr yuritilgan

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA IFODA ETILGAN MAROSIMLARDA ARXAIK EPOS XUSUSIYATLARI TALQINI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 44(44). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11370
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Алпомиш. Достон. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси / Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчилар Ҳ.Зарифов ва Т.Мирзаев. – Т.: Шарқ, 1998. – 400 б.

Путилов Б. Эпос и обряд // Фольклор и этнография. – Л.: Наука, 1974. – С.76.

Эшонқул Ж. Эпик тафаккур тадрижи. – Т.: Фан, 2006. – Б.5.

Саримсоқов Б. Ўзбек фолклори очерклари. Уч томлик. 1-том. – Т.: Фан, 1988. – Б. 144-145.

Эшонқул Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадиий талқини. – Т.: Фан, 2011. – Б.93-94

Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклори. – Т.: Фан, 2004. – 120 б.

Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). THE EXPRESSION OF THE NATIONAL TRADITIONS AND BELIEFS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS. Theoretical & Applied Science, (6), 469-472.

Sharipova M. B., Nizomova S. S. THE ARTISTIC IMAGE OF THE IMAGE OF" WATER" IN THE POEM //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – 2018. – №. 11. – С. 75.

Baxshilloyevna M. S., Shuhratovna M. S. Description and interpretation of wedding customs in the epic" Alpomish" //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.

Maxbuba Baxshilloyevna Sharipova, Kamola Ravshan Qizi Salimova “ALPOMISH” DOSTONIDA “KAMPIR O’LDI” MAROSIMI TASVIRI // Scientific progress. 2021. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/alpomish-dostonida-kampir-o-ldi-marosimi-tasviri (дата обращения: 22.12.2021).

Maxbuba Baxshilloyevna Sharipova, Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOHDAN SO’NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA) // Scientific progress. 2021. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nikohdanso-ng-ado-etiladigan-urf-odatlar- tasviri-alpomish-dostoni-misolida (дата обращения: 22.12.2021).

Шарипова М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ» //ББК

48 Р 76. – С. 253.

Шарипова М. Б., Муродова Ш. Ш. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ» //Научный журнал. – 2020. – №. 9. – С. 32-34.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>