THE USE OF INTERACTIVE METHODS DURING TEACHING THE TOPIC “PROPERTIES AND GRAPH OF AN EXPONENTIAL FUNCTION”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mubina Sharipova

Аннотация

В данной статье рассматривается широкое использование
интерактивных педагогических технологий на уроке с целью повышения
активности учащихся и развития навыков критического мышления в школах.
В частности, показано использование таких методов, как «Игра слов»,
«Математический рынок» и «Математическое домино» при преподавании
темы «Свойства и график показательной функции».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Sharipova, M. (2024). THE USE OF INTERACTIVE METHODS DURING TEACHING THE TOPIC “PROPERTIES AND GRAPH OF AN EXPONENTIAL FUNCTION”. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 57(57). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13693
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Jumayeva C. Основы и способы развития речемыслительной деятельности

школьников при обучении математике //центр научных публикаций (buxdu.

uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

Jumayeva C. Local inner derivations on four-dimensional lie algebras //центр

научных публикаций (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

Jumayeva C. “Jegalkin ko ‘phadi” mavzusini o ‘qitishda interfaol metodlarni qo

‘llash //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 44. – №. 44.

Jumayeva C. Ba’zi to ‘rt o ‘lchamli li algebralarining lokal ichki differensiallashlari

//центр научных публикаций buxdu. uz . 2023. Т. 44. №. 44.

qizi Jumayeva C. I. et al. Mulohazalar hisobida isbotlanuvchi formulalar: nazariya,

amaliyot va tahlil //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 4. – С. 455-461.

Абдуллаева М.А. Применение метода "Рыбий скелет" при решении задач

арифметических прогрессии// Центр научных публикаций buxdu. uz), 8:8

(2022), c. 1156-1166.

2. M. Abdullayeva, "Чала квадрат тенглама" мавзусини ўқитишда "Бумеранг"

технологияси// центр научных публикаций (buxdu. uz), 8:8 (2021), c. 1651-

3. M. Abdullayeva, Aniq integralning tatbiqlari mavzusini o'qitishda" Charxpalak"

texnologiyasi// центр научных публикаций (buxdu. uz), 8:8 (2021), c. 1410-1421.

4. M. Abdullayeva, "Determinant va ularning xossalari. Determinant tushunchasi

va uni hisoblash" mavzusini o'qitishda svetofor metodini qo'llash// центр научных

публикаций (buxdu. uz), 8:8 (2021), c. 1661-1670.

5. Abdullayeva M.A. Turli maqsadlarga javob beruvchi testlar orqali talabaning

bilim, malaka va ko’nikmalarini nazorat qilish// Science and Education, 5:4 2024 ,

-454.

Sayliyeva, Gulrux Rustam Qizi. "Diskret matematika va matematik mantiq

fanining «predikatlar mantig’i» bobi mavzularini tushuntirishda samarali

yondashuv va undagi zamonaviy usul va metodlar." Scientific progress 2.1 (2021):

-558.

Sayliyeva GRQ Diskret matematika va matematik mantiq fanida bul funktsiyalarni

jegalkin ko'phadlariga yo'nalish mavzusini materiallarda “matematik domino”

metodidan yuklash //Scientific progress. 2021. T. 2. Yoʻq. 2. – 773-780-betlar.

Sayliyeva G. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanidan “Ta’riflar,

teoremalar, isbotlar, formulalar, misollar” usulidan foydalanish // ilmiy nashirlar

markazi (buxdu. uz). – 2021. – T. 8. – Yoʻq. 8.

Sayliyeva G. Diskret matematika va matematik mantiq” fanining amaliyot

darslarida oʻtilgan mavzuni mustahkamlashda “G’oyaviy charxpalak”,

“Charxpalak” texnologiyasi va “Assotsatsiyalar” metodlariidan foydalanish //центр

научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.

Sayliyeva G. Talabalarning o'qitilayotgan fanlarga qiziqishini oshirishda

foydalaniladigan samarali pedagogik metodlar //ilmiy nashriyotlar markazi (buxdu.

uz). – 2023. – T. 44. – Yoʻq. 44.

Sharipova M.Sh. Algebraik kasrlarni ko ‘paytirish va bo ‘lish mavzusini o

‘qitishning o ‘ziga xos xususiyatlari. Центр научных публикаций buxdu. uz

(25:25)(2022)

Sharipova M.Sh. Uchinchi tartibli operatorli matritsaning muhim spektr tarmoqlari:

o'lchamli hol. Центр научных публикаций buxdu. uz 40:40 2023

Sharipova M.Sh. Sodda irratsional tengsizliklarni yechish usullari. Центр научных

публикаций buxdu. uz 24:24 2022

Sharipova M.Sh. Usual, quadratic and cubic numerical ranges corresponding to a

×3 operator matrices. Bulletin of National University of Uzbekistan: Mathematics

and Natural Sciences. 5:4 (2022) pp. 242-249

Sharipova M.Sh. Qirqilgan fok fazosidagi uchinchi tartibli operatorli matritsaga

mos kvadratik va kubik sonli tasvirlar. Центр научных публикаций buxdu. uz

(24:24)(2022)

Idiyev H. Past bosimli gidrouzellarda oqim harakati tahlili //Экономика и социум.

– 2022. – №. 12-1 (103). – С. 99-102.

Idiyev H. M. et al. Buxoro shahridagi tik quduqlar haqida umumiy malumot va tik

quduqlarni kuzatuv o ‘tkazish tartibi //scholar. – 2023. – Т. 1. – №. 19. – С. 79-85.

Sharipova M.Sh. Two and three particle branches of the essential spectrum of a 3×

operator matrices. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development

(2022). pp. 270-274

Gafurovna K. K. Some applications of the derivative of a function //Лучшие

интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 19. – №. 3. – С. 7-12.

G’afurovna X. X. et al. Olmos panjaradagi diskret shryodinger operatorining

spektri //Journal of new century innovations. 2023. Т. 29. №. 2. – С. 120-125.

Idiyev H. M. et al. Buxoro shahridagi tik quduqlardan foydalanishning

samaradorligini oshirish //scholar. – 2023. – Т. 1. – №. 19. – С. 73-78.

Xayitova X. Funksional tenglamalar yechishning ayrim metodlari //центр научных

публикаций (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

Xayitova X. Tanlash usuli bilan kombinatorika masalalarni yechish metodikasi:

tanlash usuli bilan kombinatorika masalalarni yechish metodikasi //центр научных

публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 25. – №. 25.

Xayitova X. Chiziqli tenglamalarni o’qitishda «aqliy hujum» va «kichik guruhlarda

ishlash» metodlaridan foydalanish //центр научных публикаций (buxdu. uz). –

– Т. 8. – №. 8.

Sharipova M. Yig ‘indi va ayirmaning kvadrati, kvadratlar ayirmasiga doir misollar

yechishda interfaol metodlardan foydalanish. Science and Education 5(4). Pp. 462-

Rasulov, R. X. R. 2022 . Иккита перпендикуляр бузилиш чизиғига эга бўлган

аралаш типдаги тенглама учун чегаравий масала ҳақида. Центр научных

публикаций buxdu.Uz , 22(22).

Rasulov, R. X. R. (2022). Бузилиш чизиғига эга бўлган квазичизиқли аралаш

типдаги тенглама учун Трикоми масаласига ўхшаш чегаравий масала ҳақида.

Центр научных публикаций buxdu.Uz , 18(18).

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)