ZАMONАVIY ILG‘OR XORIJIY TАJRIBАLАR АSOSIDА BIOLOGIYA FАNLARINI O`QITISHDА DUАL TА’LIMNING IMKONIYATLАRI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сарвиноз Салимова

Аннотация

Ushbu maqolada bugungi kunda jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar talablariga to‘la javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o‘zgarishlarga moslasha oluvchi, dars jarayonini biologiya fanlari misolida dual ta’limning o’rni va faoliyat yurituvchi mutaxassis kadrlarni shakllantirishning nazariy asoslari keltirib o’tilgan. Dual taʼlim tashkil etilishi ko`zda tutilayotgan taʼlim muassasalari imkoniyatlari Oliy va o`rta maxsus taʼlim vazirligi tomonidan belgilangan tartibda biologiya fanlarini o’qitishda dual ta’limni roli keltirilgan. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Салимова, С. (2024). ZАMONАVIY ILG‘OR XORIJIY TАJRIBАLАR АSOSIDА BIOLOGIYA FАNLARINI O`QITISHDА DUАL TА’LIMNING IMKONIYATLАRI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11903
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

“Tа’lim to‘g‘risidа”gi O‘zbekiston Respublikаsining qonuni. O‘RQ-637-son 23.09.2020 y. // Qonun hujjаtlаri mа’lumotlаri milliy

bаzаsi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.

"O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli

farmoni.

O‘zbekiston Respublikаsi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdаgi “Professionаl tа’lim tizimini yanаdа

tаkomillаshtirishgа doir qo‘shimchа chorа-tаdbirlаr to‘g‘risidа”gi PF5812-son fаrmoni// https://lex.uz/docs/4500926.

Salimova S., Kenjayev O. ILG’OR XORIJIY TAJRIBASI ASOSIDA BOTANIKA FANINI O’QITISH SAMARALINI OSHIRISH

//Tibbiyot fanlari va klinik tadqiqotlar xalqaro xabarnomasi. – 2023. – T. 3. – №. 1. – S. 19-20.

Farkhodovna S. S., Qobilovich K. O. Increasing the Effectiveness of Teaching Botany on the Basis of Advanced Foreign

Experience //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 13-17

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>