[1]
Khamroev, K. 2023. Investitsiya sohasida zonal siyosat va uni takomillashtirish. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 32, 32 (апр. 2023).