TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Махбуба Каримова

Аннотация

Maqolada texnologiya darslarida o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalar elementlari bo'lgan ta‘limning interfaol metodlaridan foydalanish xususida mulohaza yuritilgan. O‘quvchilarning kreativligini shakllantirish jarayonida o'quvchilarning ijobiy va salbiy, sodda va murakkab bo'lgan xulq-atvorlarini ko'rish mumkin, shuning uchun ham o'qituvchining vazifasi har bir o‗quvchidagi ijodkorlik fazilatini chuqur anglab, ularni kundalik hayotda amal qilishlariga erishishda ko'maklashishi lozim. Har bir o‗quvchida ijodkorlikning o'ziga xos fazilatlarining shakllanish darajasini nazorat qilish o'qituvchining asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki buning natijasida o'quvchilarda tashabbuskorlik, halollik va intizomlilik kabi xislatlar shakllanadi. Ma‘lumki, har bir pedagogik davr o'zining texnologiyalar avlodini yaratgan. Ta‘lim texnologiyalarining birinchi avlodi an‘anaviy metodikalardan, ikkinchi va uchinchisi esa modul-blok hamda yaxlit blok o'qitish tizimi, to'rtinchi avlod integral texnologiyalardan iborat bo'lgan. Noan‘anaviy dars shakli asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta‘lim texnologiyasi borasida ma‘lumot keltirilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Каримова, М. (2023). TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 32(32). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9502
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Расулова З.Д. Каримова М.Н. (2020) Использование учебных инструментов в развитии

творческого мышления учащихся Проблемы педагогики Научно-методический журнал 50 №5, стр.20.

Кулиева Ш.Х., Каримова М.Н., Давлаткулова М. Х. (2014) Организация теоретических и

практических занятий в процессе подготовки учителей профессионального образования на основе

системного подхода. Молодой ученый №8, стр.804-807.

Каримова М.Н. (2016) Метод самоуправления образованием. Молодой ученый №13, стр.

-810.

Каримова М.Н. (2012) О современных методах оценки знаний и умений учащихся колледжей

в личностно-ориентированной технологии обучения. Молодой ученый №7, стр.277-281.

Каримова М. Н. (2019) Проблемы и перспективы преподавания предмета" Технология" в

общеобразовательных школах. Вестник науки и образования №2-2, (56), стр.17-19.

Кулиева Ш.Х, Каримова М.Н (2015) Использование современных дидактических средств в

обучении специальных предметов. Педагогические науки №1, стр.84-88.

Каримова М.Н. (2016) Методы образования, ориентированные на деятельность и

самостоятельное действие при обучении специальным предметам. Молодой ученый №13, cтр. 810-

Karimova M.N (2017) Manufacture of Modern Sewing and Knitting Products, Used by Mass

Demand. Eastern European Scientific Journal №3 стр.71-73.

Каримова М.Н. (2015) Тенденции обучения специальных предметов. Наука и образование:

проблемы и тенденции развития. №1, cтр 22-25.

Каримова М.Н. (2020) Дидактическая система дистанционного обучения в технологическом

образовании Academy №12(63) стр.70-73.

Kulieva Sh., Karimova M. (2021). Interactive Technologies as a Means to Improve the efficiency

and Quality of the Educational Process. Interactive Technologies as a Means to Improve the efficiency and

Quality of the Educational Process. Vol.3, pp.182-186.

Juraeva N., Kulieva Sh., Juraev Kh., Karimova M., Azimova M. (2020). Interactive Technologies

as a Means to Improve the Efficiency and Quality of the Educational Process. International Journal of

Psychosocial Rehabilitation. №24, pp.591-596.

Kulieva Shakhnoza, Juraev Khusniddin, Karimova Makhbuba, Azimova Mukhayo.( 2020)

International Journal of Psychosocial Rehabilitation Scopus 24(1) стр.591-596

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)